Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2017, 73740VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de wens om de daadwerkelijke uitvoering van de schuldhulpverlening door de GKB Drenthe mogelijk te maken de directeur van de GKB Drenthe additioneel te mandateren en submandaat te verlenen aan zijn ondergeschikten om te beslissen te verzoeken om toepassing van het breed moratorium, ingevolge artikel 5 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

 

 

b e s l u i t :

I

vast te stellen de navolgende wijzigingen van het mandaatstatuut vastgesteld op 28-2-2012, en laatstelijk gewijzigd op 30-7-2016

 

En de tabel behorende bij de GKB Drenthe als volgt te wijzigen:

 

GKB Drenthe

 

Nr

Omschrijving onderwerp

Van

Naar

Bijzondere bepalingen

1.

Het beslissen op aanvragen en (her)onderzoeken schuldhulpverlening. Het besluiten tot het indienen van verzoekschriften ingevolge artikel 5 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de WSNP en het afgeven van verklaringen op aanvragen ingevolge de Faillissementswet

BW

Directeur GKB Drenthe

Submandaat: medewerker GKB Drenthe.

 

 

II

Dit besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 april 2017,

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, De burgemeester,

G.J. van der Zanden B.A.H. Galama