Wijziging van de CAR-UWO betreffende de verplaatsingskosten verhuisplichtige Ambtenaren

 

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 10 maart 2017, kenmerk CvA/17/05;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van de CAR-UWO per 1 januari 2017.

Artikel 1

Artikel 18:1:5, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

 • a.

  een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

 • b.

  een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 312,49 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;

 • c.

  een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van

  € 6.249,44.

Artikel 2

Artikel 18:1:7, de leden 2, 3 en 4 worden gewijzigd en komen te luiden:

 • 1.

  De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.996 per jaar.

 • 2.

  De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 104,44 op jaarbasis.

 • 3.

  De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,17 per kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Artikel 3

Artikel 18:1:5

De tegemoetkoming in de verhuiskosten kan uit drie onderdelen bestaan. Deze onderdelen geregeld in artikel 18:1:5, lid 1 bestaan naast elkaar:

 • Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning. Hierbij zijn ook de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken inbegrepen. Hiervoor stelt het LOGA geen maximum bedragen vast.

 • Een bedrag voor dubbele woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten. Deze tegemoetkoming bedroeg in 2016 maximaal € 310,51 per maand. Door vermenigvuldiging met de CPI 2015 wordt deze tegemoetkoming in 2017 € 312,49 per maand. Een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, bijvoorbeeld inrichtingskosten.

  Dit bedrag was in 2016 maximaal € 6.209,70. Door vermenigvuldiging met de CPI 2015 wordt dat bedrag in 2016 maximaal € 6.249,44.

Artikel 4

Artikel 18:1:7

 • Artikel 18:1:7, lid 2 bepaalt dat de tegemoetkoming in kosten voor treinreizen per jaar tot ten hoogste de maximumprijs van een NS-jaarabonnement ‘Altijd vrij’ tweede klasse is. De hoogte van de tegemoetkoming was in 2016 € 3.984 en wordt vanaf 1 januari 2017 maximaal € 3.996.

 • Artikel 18:1:7, lid 3 bepaalt dat de verhuisplichtige ambtenaar die met de trein reist en van de woning of het pension met een ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke NS-station kan reizen, maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer reist, een tegemoetkoming op jaarbasis ontvangt. Dit bedrag was in 2016 € 103,78 op jaarbasis.

  Door vermenigvuldiging met de CPI 2015 wordt dat bedrag in 2017 € 104,44 op jaarbasis.

 • Artikel 18:1:7, lid 4 bepaalt dat indien de plaats van tewerkstelling voor de verhuisplichtige ambtenaar niet met het openbaar vervoer te bereiken is, hij een tegemoetkoming per kilometer ontvangt met een maximum van 20 kilometer enkele reis. Dit bedrag was in 2016 € 0,17 per kilometer. Per 1 januari 2017 wordt dit bedrag niet verhoogd als gevolg van de berekening met de CPI 2015.

Artikel 5

Het onderhavige besluit treedt in werking de dag na zijn vaststelling en werkt terug tot 1 januari 2017.

Capelle aan den IJssel, 18 april 2017.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

Naar boven