Verordening betreffende de 2e wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij de Legesverordening Purmerend 2017

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 28 februari 2017;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de 2e wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij de Legesverordening Purmerend 2017

Artikel I

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, onderdeel E. Instemmingsbesluiten wordt vervangen door:

 

E. INSTEMMINGSBESLUITEN, LEIDINGVERGUNNINGEN

 

 

1.

Het basistarief voor het in behandeling nemen van:

 

- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming

- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning

 

als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt per aanvraag

 

 

 

 

 

 

€ 158,80

 

 

 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt;

- € 2,10 per meter met een minimum van € 51,50 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

- € 1,55 per meter met een minimum van € 180,25 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

- € 0,95 per meter met een minimum van € 643,75 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 

 

 

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt € 1,55 per melding.

 

Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorgaande jaar door/namens de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

 

 

Artikel II

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2017.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tweede wijziging Legesverordening Purmerend 2017”

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2017

griffier,

J.F. Kamminga

voorzitter,

D. Bijl

Naar boven