Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2017, 57369VerordeningenWijziging Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010 (1e wijziging)

Nr. 2017/1355

 

De raad van de gemeente van de gemeente Coevorden.

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden inzake wijziging verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010, bijlagenr. 1355;

 

overwegende, dat de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010 niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer;

 

dat dit aangepast kan worden door opname van een termijn waarbinnen het afkoppelen van hemelwaterafvoerleidingen dient te geschieden;

 

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010 (1e wijziging)

 

Artikel I

 

Aan artikel 2 wordt een nieuw lid 8 toegevoegd dat luidt:

  • 8.

    Binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de gebiedsaanwijzing dient de afkoppeling van de hemelwaterafvoerleidingen van het openbaar vuilwaterriool te zijn gerealiseerd. De beheerder kan deze termijn met ten hoogste 24 maanden verlengen.

 

Artikel II Overgangsbepaling.

 

Besluiten, genomen krachtens de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Coevorden 2010 die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 

Artikel III Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2017.

 

 

 

Toelichting

 

Artikel 1

Artikel 10.32a van de Wet Milieubeheer legt de verplichting op om in een gemeentelijke verordening een termijn te noemen waarbinnen het afkoppelen van de hemelwaterafvoerleidingen gerealiseerd dient te zijn. Door de rechtbank Noord-Nederland is de gemeente daarop gewezen tijdens de behandeling van een beroep tegen het besluit tot weigering ontheffing te verlenen van de afkoppelverplichting. De rechter heeft de verordening niet onverbindend verklaard maar de gemeente de gelegenheid geboden om de verordening in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen. Voor het afkoppelen wordt een gebiedsgewijze aanpak gevolgd die nog is afgerond zodat nieuwe handhavingsbesluiten en of verzoeken om ontheffing van de afkoppelverplichting mogelijk zijn. Daartegen staan juridische procedures open. Om die reden is deze aanpassing van de verordening noodzakelijk.

 

Artikel 2 Overgangsbepaling

Deze wijzigingsverordening brengt geen wijziging aan in eerder genomen besluiten met betrekking tot het verplicht afkoppelen van de hemelwaterafvoerleidingen van het openbare vuilwaterriool.

 

De raad voornoemd,

voorzitter, griffier,

B.J. Bouwmeester J. Kuipers-Meijering