Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2017, 54756VerordeningenAanvullende regeling Individueel Keuzebudget en verkoop vakantie-uren Purmerend 2017

Deze regeling is aanvullend op paragraaf 5 (Individueel Keuzebudget) van Hoofdstuk 3 (Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) van de CAR UWO.

 

Ingevolge artikel 3:29 lid 2 CAR UWO kan het college de bestedingsdoelen zoals omschreven in artikel 3:29 lid 1 CAR UWO aanvullen.

 

Daarnaast bevat de regeling nadere uitvoeringsbepalingen over de verkoop vakantie-uren op grond van paragraaf 6 (Overige individuele keuzemogelijkheden) van Hoofdstuk 3, artikel 3:36 lid 3 van de CAR UWO.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Fiets:

  • -

   een rijwiel (nieuw of gebruikt);

  • -

   zonder elektrische hulpmotor; of

  • -

   met elektrische hulpmotor die trapondersteuning verleent; of

  • -

   een E-bike (meetrappen is mogelijk, maar niet verplicht).

 • 2.

  Individueel Keuzebudget: het budget zoals gedefinieerd in 3:27 lid 3 van de CAR UWO.

 • 3.

  Medewerker: de medewerker zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder a. van de CAR UWO.

 • 4.

  Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende jaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap.

 • 5.

  Woon- werkverkeer: de snelste route van het woonadres van de medewerker naar het adres van de werkplek/standplaats gemeten via de ANWB routeplanner.

 

Artikel 2 Lokale doelen IKB

In verband met het vervallen van de Regeling Arbeidsvoorwaarden op maat 2009 voegt het college de volgende doelen toe waarvoor het Individueel Keuzebudget kan worden gebruikt:

 • 1.

  Fiets;

 • 2.

  Reiskosten woon- werkverkeer tot een maximum van 75 kilometer enkele reis;

 • 3.

  Vakbondscontributie.

 

Artikel 3 Fiets

 • 1)

  De medewerker mag éénmaal in de drie jaar de kosten van een fiets via de regeling IKB uitruilen tot een maximum bedrag van € 750,00.

 • 2)

  De medewerker schaft de fiets aan, betaalt deze zelf en doet in Youforce een aanvraag, waarbij hij de door hem gemaakte keuze aangeeft. De medewerker voegt de factuur en een betalingsbewijs toe.

 • 3)

  De fiets dient binnen het lopende kalenderjaar te worden verrekend.

 

Artikel 4 Reiskosten woon- werkverkeer

 • 1.

  De medewerker doet in Youforce een aanvraag voor de uitruil van de niet genoten fiscaal aftrekbare reiskosten woon- werkverkeer (kosten per kilometer ad. € 0,19).

 • 2.

  De reisafstand woon- werkverkeer wordt berekend tussen het woonadres en het adres van de werkplek/standplaats volgens de ANWB-routeplanner.

 • 3.

  De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen1.

 • 4.

  Bij volledige afwezigheid langer dan 4 weken (bijvoorbeeld bij ziekte) stopt de termijn waarover uitruil kan plaatsvinden.

 

Artikel 5 Vakbondscontributie

De medewerker doet in Youforce een aanvraag voor besteding van het IKB voor betaalde vakbondscontributie. De medewerker voegt de jaaropgave van de vakbond toe.

 

Artikel 6 Verkoop van vakantie-uren (3:36 CAR UWO)

 • 1.

  De werknemer kan jaarlijks, in Youforce, een verzoek indienen om maximaal 72 vakantie-uren (bij een fulltime dienstverband) te verkopen.

 • 2.

  Voor parttimers geldt dit naar rato van de uren van hun aanstelling.

 • 3.

  Alleen uren van het bovenwettelijk verlof kunnen worden verkocht.

 • 4.

  Verkoop vindt plaats op basis van het uurloon van de maand waarin de vakantie-uren worden verkocht.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan de griffier in afwijking van deze regeling nadere afspraken maken met de griffiemedewerkers.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2017

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget en verkoop vakantie-uren gemeente Purmerend 2017”.

 

Purmerend, 19 januari 2017

De gemeenteraad van Purmerend,

namens deze,

het presidium.

D. Bijl


1

De Belastingdienst stelt dit aantal dagen vast. In 2016 is dit 214 werkdagen. Het aantal dagen kan dus door de belastingdienst op een ander aantal worden vastgesteld.