Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor subsidie Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 3 januari 2017 met BBV nummer 513218;

 

mede gezien de Nota van Wijziging d.d. 14 februari 2017 met BBV nummer 513218;

 

 

Besluit:

 

De verordening ‘ Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak’ vast te stellen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  Verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  Gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  Private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • f.

  Particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • g.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren;

 • h.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren;

 • i.

  Waterschap: Waterschap Limburg dan wel haar rechtsopvolger.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast hetzij afzonderlijk, hetzij in de begroting.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college zoveel mogelijk rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3.

  Het college kan via een afzonderlijk te publiceren besluit een eigen prioritering bepalen, samenhangend met doelmatigheid en kostenefficiency.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie kan jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie voor 2017 bedraagt inclusief BTW:

  • a.

   Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 waarbij sprake is van eenvoudig afkoppelen, zoals bijvoorbeeld enkel het doorzagen en verleggen van afvoeren, bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten. De maximale subsidie kan nooit meer zijn dan de subsidie zoals genoemd onder lid 2, sub b.

  • b.

   Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 waarbij sprake is van niet eenvoudig afkoppelen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van infiltratiekratten, herbestrating of herinrichting van tuinen, bedraagt de subsidie € 9,- per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

  • c.

   Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak groter dan 200 m2 , bedraagt de subsidie niet meer dan de werkelijke kosten van het afkoppelen. De maximale subsidie kan daarnaast nooit meer zijn dan € 9,- per m2 verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in lid 2, sub a, b en c, is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet een aanvang met het afkoppelen worden gemaakt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag:

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • -

   indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • -

   indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • -

   indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

  • -

   indien het subsidieplafond overschreden is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • -

   de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • -

   de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • -

   bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

Artikel 8 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarvoor de subsidie ten hoogste kan worden verleend.

 • 4.

  Het afkoppelen geschiedt overeenkomstig artikel 4, lid 3. Het college kan nadere voorschriften omtrent de uitvoering van het afkoppelen in de beschikking tot subsidieverlening opnemen.

Artikel 9 Betaling en terugvordering

 • 1.

  De gemeente maakt binnen 6 weken na de beschikking tot subsidieverlening 50% van de verleende subsidie over op de bankrekening van de aanvrager. Nadat de aanvrager aan artikel 10, lid 4 en 5, heeft voldaan, wordt binnen 6 weken de subsidie vastgesteld en het resterende deel van de subsidie uitbetaald.

 • a.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan geheel worden teruggevorderd indien:

 • b.

  binnen 3 maanden – behoudens in situaties van overmacht door extreme weersomstandigheden - na de beschikking tot subsidieverlening (het verstrekken van het eerste deel van de subsidie) ten aanzien van het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

 • c.

  binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

 • d.

  de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 • e.

  de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

 • f.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

 • g.

  de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in de subsidiebeschikking omschreven wijze.

 • 2.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht – binnen 4 weken na realisatie - het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De gemeente moet daarbij in de gelegenheid worden gesteld om zo nodig wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - een gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat te overleggen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 22 februari 2017

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester

Naar boven