Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2017, 4108Overige besluiten van algemene strekkingNadere regel Basissubsidie gemeente Grave 2017

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;

 

gelet op de kadernotitie Subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk”1 en de Algemene subsidieverordening gemeente Grave 2017

 

besluit vast te stellen de Nadere regel Basissubsidie gemeente Grave 2017:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regel wordt onder basissubsidie verstaan:

Een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is om ter ondersteuning in de uitvoering van haar kernactiviteiten2.

 

1 Raadsbesluit 7-7-2015

2 Kernactiviteit: de centrale activiteit van de organisatie. De organisatie ontleent haar bestaansrecht hier aan;

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Nadere regel is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde categorieën en hun activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep en activiteiten (Categorieën)

Basissubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lokale vrijwilligersorganisaties zijnde verenigingen (rechtspersonen zonder winstoogmerk) voor het uitvoeren van hun kernactiviteiten welke bijdragen aan het gemeentelijke beleid en die behoren tot de volgende vastgestelde categorieën:

 • 1.

  Binnen- en buitensport;

 • 2.

  Jeugd en jongerenverenigingen, scouting

 • 3.

  HaFaBra: Harmonie-, fanfareverenigingen en brassbands

Artikel 4. Grondslagen voor de Basissubsidie

Voor het bepalen van de hoogte van de basissubsidie zijn de volgende grondslagen van toepassing:

 • 1.

  Een vast bedrag gebaseerd op het totaal aantal contributie betalende leden waarbij de

  hoogte van het bedrag afhankelijk is van de categorie waarin een vereniging ingedeeld is;

 • 2.

  Een vast bedrag per contributie betalend jeugdlid in de leeftijd tot 18 jaar;

 • 3.

  De bij lid 1 en 2 genoemde grondslagen zijn verwerkt in een rekenmodel dat als bijlage onderdeel uitmaakt van deze Nadere regel

Artikel 5. Specifieke voorwaarden voor de Basissubsidie

 • 1.

  Voldaan dient te worden aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernotitie subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk”

 • 2.

  De subsidieaanvrager is statutair gevestigd in de gemeente Grave;

 • 3.

  Een minimale contributie-eis is van toepassing. Met ingang van 2017 bedraagt deze per jaar voor jeugdleden € 45,- en voor volwassen € 75,-;

 • 4.

  De subsidieaanvrager heeft minimaal 10 contributie betalende leden;

 • 5.

  Alle leden die zowel binnen als buiten de gemeente Grave wonen en die voldoen aan de contributie-eis, komen in aanmerking voor subsidie;

 • 6.

  Peildatum voor het aantal jeugdleden en de leeftijd is 1 januari in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • 7.

  De subsidieaanvrager is tenminste 1 volledig kalenderjaar als zodanig operationeel;

 • 8.

  De sportvereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie die als zodanig staat ingeschreven bij NOC*NSF;

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden geweigerd in geval:

 • 1.

  De subsidieaanvrager niet behoort tot een van de in artikel 3 genoemde categorieën;

 • 2.

  Niet wordt voldaan aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden;

 • 3.

  Het op basis van de in artikel 4 genoemde grondslagen het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 250,-.

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag om een subsidie wordt jaarlijks ingediend een de hand van een door de gemeente Grave opgesteld aanvraagformulier.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2017 ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze Nadere regel niet van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 2.

  Deze Nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Basissubsidie gemeente Grave 2017.

   

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Grave,

 

 

 

J.J.L. Heerkens

secretaris

A.M.H. Roolvink

burgemeester

 

 

BIJLAGE Rekenmodel behorende bij de Nadere regel Basissubsidie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL aantal contributie betalende leden groter dan:

10

50

100

150

200

250

 

 

Vast bedrag i.v.m. dekking vaste lasten verenigingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie

Binnensport

2000

2250

2500

2750

2750

2750

 

 

 

Buitensport (met privatiseringsbijdrage)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Buitensport

250

250

500

750

750

750

 

 

 

HaFaBra (Muziekverenigingen)

3000

5000

5000

5000

5000

5000

 

 

 

Jeugd- en jongerenverenigingen

1000

1500

1500

1500

1500

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Vast deel basissubsidie

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibel deel basissubsidie gebaseerd op jeugdleden

20

20

20

20

20

20

 

 

 

Totaal aantal contributie betalende jeugdleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel deel basissubsidie

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal basissubsidie

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidievoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimale contributie per jaar volwassenen leden in €

75

 

 

 

 

 

 

 

Minimale contributie per jaar jeugdleden in €

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN INDEXERING