Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2017, 34136VerordeningenStadskanaal: Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2017, nr. R 7214;

 

overwegende dat het wenselijk is het beleid inzake de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning te actualiseren en in overeenstemming te brengen met recente jurisprudentie;

 

mede gelet op artikel 2.1.4, eerste en tweede lid, onderdeel a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

b e s l u i t :

 

 • -

  de huidige kortingsregeling voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning te continueren tot 1 januari 2018 (artikel 12a van de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015);

 • -

  vanaf 1 januari 2018 de kortingsregeling voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning te hanteren, zoals opgenomen in artikel 12b in de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015;

 • -

  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 te wijzigen door:

Onderdeel A

 

het vijfde lid van artikel 12 te laten vervallen, zodat het artikel komt te luiden:

Artikel 12 Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen

 • 1.

  Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:

  • a.

   voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en,

  • b.

   voor een maatwerkvoorziening dan wel PGB, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruikmaakt of gedurende de periode waarvoor het PGB wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

 • 2.

  De kostprijs van een maatwerkvoorziening en PGB wordt bepaald:

  • a.

   door een aanbesteding;

  • b.

   na een consultatie in de markt, of

  • c.

   in overleg met de aanbieder.

 • 3.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid van de wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of PGB door het CAK vastgesteld en geïnd.

 • 4.

  Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

 

Onderdeel B

 

een nieuw artikel 12a toe te voegen na artikel 12, luidende als volgt:

Artikel 12a Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

 • 1.

  De eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is gelijk aan de kostprijs en bedraagt € 22,80 per uur.

 • 2.

  Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

 • 3.

  Een inwoner behoort tot de doelgroep wanneer hij:

  • -

   inwoner is van de gemeente Stadskanaal;

  • -

   beperkingen ondervindt in het uitvoeren van huishoudelijke taken;

  • -

   niet of onvoldoende in staat is met eigen kracht of hulp uit zijn sociale netwerk zijn huis schoon en leefbaar te houden;

  • -

   in staat is om uit te leggen wat er moet gebeuren;

  • -

   geen aanspraak kan maken op een wettelijk voorliggende voorziening.

 • 4.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 22,80 per uur met een maximum van € 2.394,00 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 5.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen vanaf 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 17,80 per uur met een maximum van € 1.869,00 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 6.

  Het vermogen van een belanghebbende wordt bij de berekening van de financiële ruimte meegenomen. Daarbij gelden de volgende vermogensgrenzen (peildatum 2016):

  • -

   alleenstaanden: € 5.920,00;

  • -

   echtpaar, samenwonenden en alleenstaande ouders: € 11.840,00.

 • 7.

  Tot het vermogen, bedoeld in het zesde lid, wordt gerekend het totaal van de bezittingen, verminderd met eventuele schulden. De waarde van de eigen woning wordt vrijgelaten alsmede de waarde van één auto tot een bedrag van € 4.500,00.

 • 8.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning geen passende voorziening is, dan kan de inwoner in aanmerking gebracht worden voor een maatwerkvoorziening.

 • 9.

  Dit artikel vervalt op 31 december 2017.

 

Onderdeel C

 

een nieuw artikel 12b toe te voegen na artikel 12a, luidende als volgt:

Artikel 12b Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

 • 1.

  De eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is gelijk aan de kostprijs en bedraagt € 22,80 per uur.

 • 2.

  Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

 • 3.

  Een inwoner behoort tot de doelgroep wanneer hij:

  • -

   inwoner is van de gemeente Stadskanaal;

  • -

   beperkingen ondervindt in het uitvoeren van huishoudelijke taken;

  • -

   niet of onvoldoende in staat is met eigen kracht of hulp uit zijn sociale netwerk zijn huis schoon en leefbaar te houden;

  • -

   in staat is om uit te leggen wat er moet gebeuren;

  • -

   geen aanspraak kan maken op een wettelijk voorliggende voorziening.

 • 4.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 21,30 per uur met een maximum van € 2.236,50 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 5.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen van 120% tot 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 17,80 per uur met een maximum van € 1.869,00 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 6.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen vanaf 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 15,30 per uur met een maximum van € 1.606,50 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 7.

  Het vermogen van een belanghebbende wordt bij de berekening van de financiële ruimte meegenomen. Daarbij gelden de volgende vermogensgrenzen (peildatum 2016):

  • -

   alleenstaanden: € 5.920,00;

  • -

   echtpaar, samenwonenden en alleenstaande ouders: € 11.840,00.

 • 8.

  Tot het vermogen, bedoeld in het zevende lid, wordt gerekend het totaal van de bezittingen, verminderd met eventuele schulden. De waarde van de eigen woning wordt vrijgelaten alsmede de waarde van één auto tot een bedrag van € 4.500,00.

 • 9.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning geen passende bijdrage is, dan kan de inwoner in aanmerking gebracht worden voor een maatwerkvoorziening

 • 10.

  Dit artikel treedt op 1 januari 2018 in werking.

 

Onderdeel D

 

een nieuw artikel 25a toe te voegen na artikel 25, luidende als volgt:

Artikel 25a Overgangsbepaling Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

 • 1.

  Een cliënt behoudt recht op een lopende korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning tot 1 januari 2018.

 • 2.

  Vanaf 1 januari 2018 ontvangt iedere cliënt die behoort tot de doelgroep, zoals beschreven in artikel 12b, derde lid, een korting, zoals genoemd in artikel 12b, zesde lid.

 • 3.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat het inkomen hoger is dan 120% maar niet hoger is dan 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, geldt vanaf 1 januari 2018 een korting, zoals genoemd in artikel 12b, vijfde lid.

 • 4.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat het inkomen lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, geldt vanaf 1 januari 2018 een korting, zoals genoemd in artikel 12b, vierde lid.

 • 5.

  Indien een cliënt niet tijdig is ingelicht of het onderzoek niet is afgerond voor 1 oktober 2017, behoudt de cliënt gedurende drie maanden na 1 januari 2018 een korting, zoals bedoeld in artikel 12a.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2017.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter