Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2017, 27223BeleidsregelsBeleidsregels reserves en voorzieningen uit subsidiegelden

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot vermogensopbouw door de subsidieontvanger uit gemeentelijke subsidiegelden;

gelet op artikel 13 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregels reserves en voorzieningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Reserve:

  • -

   bestemmingsreserve:een specifieke reserve, waaraan vooraf een bestemming is gegeven.

  • -

   algemene of egalisatie reserve:vermogensbestanddelen die worden opgenomen om in de toekomst fluctuaties in de kosten op te vangen dan wel bij afbouw van de subsidie de frictiekosten op te vangen

 • c.

  Voorziening: vermogensbestanddelen die worden gevormd voor uitgaven met het oog op toekomstige risico’s of verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum onzeker zijn en die samenhangen met de periode voorafgaand aan die datum.

 • d.

  Subsidieontvanger: rechtspersoon aan wie de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle subsidierelaties van de gemeente Apeldoorn voor zover de subsidie meer dan € 10.000 bedraagt.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  Verzoeken om uit de ontvangen subsidiegelden een reserve te vormen of een voorziening te treffen dienen middels een schriftelijke of digitale aanvraag bij het college te worden ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor het vormen van een bestemmingsreserve dient de subsidieontvanger een onderbouwing te overleggen, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

   Het doel van de reserve;

  • b.

   Een onderbouwing van de gewenste maximale omvang van de reserve;

  • c.

   Een bestedingsplan.

Artikel 4 Reserveringen

 • 1.

  Het instellen van een nieuwe reserve uit ontvangen subsidiegelden kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van het college.

 • 2.

  De jaarlijkse toevoeging aan de reserve is ten hoogste 10% van het vastgestelde subsidiebedrag.

 • 3.

  De totale hoogte van de uit ontvangen subsidiegelden gevormde (algemene en bestemmings-)reserves mag maximaal de omvang hebben van de laatstelijk vastgestelde subsidie. Dit biedt de subsidieontvanger de mogelijkheid om minstens één jaar zonder subsidie te kunnen voortbestaan, waardoor zij bij een eventuele afbouw van de subsidie zelf de frictiekosten kan opvangen.

 • 4.

  Als een instelling een hogere reserve vormt of de jaarlijkse toevoeging meer bedraagt dan het voorgeschreven maximum dan kan dit leiden tot een lagere subsidievaststelling of tot een intrekking of wijziging van de subsidieverlening voor het lopende of volgende subsidiejaar.

 • 5.

  Als blijkt dat de vorming en/of besteding van de bestemmingsreserve niet voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden, dan wordt de toestemming ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidievaststelling.

 • 6.

  De subsidieontvanger verantwoordt de onttrekkingen en toevoegingen jaarlijks op een overzichtelijk wijze in de jaarrekening met toelichting.

 • 7.

  De toestemming wordt in beginsel voor vijf jaar verleend.

 • 8.

  Bij ontbinding van de rechtspersoon wordt het met de gemeentelijke subsidie opgebouwde deel van de reserve teruggevorderd.

Artikel 5 Voorzieningen

De subsidie ontvanger informeert de gemeente Apeldoorn over de uit subsidiegelden gevormde voorziening.

Artikel 6 Afwijkingen

Het college kan in bijzondere omstandigheden bij onevenredige gevolgen van deze beleidsregels afwijken.

Artikel 7 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Deze beleidsregels:

 • 1.

  kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels reserves en voorzieningen”;

 • 2.

  treden in werking op de dag na officiële bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 februari 2017

In werking getreden: de dag na officiële bekendmaking op www.officiëlebekendmaking.nl/gemeenteblad.