Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2017, 26307VerordeningenVerordening adviesraad sociaal domein Ede

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer 60960;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de: Verordening adviesraad sociaal domein Ede

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

adviesraad: adviesraad sociaal domein Ede;

sociaal domein: het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect is gerelateerd aan de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Participatiewet;

vergadering: een bijeenkomst van leden van de adviesraad waarin wordt beraadslaagd of besloten over een advies

voorbereidende vergadering: een bijeenkomst van één of meer leden van de adviesraad waarin de groepen genoemd in artikel 10 worden geraadpleegd over een uit te brengen advies.

voorzitter: voorzitter of vicevoorzitter.

Artikel 2. Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  Er is een adviesraad die het college adviseert over beleid ten aanzien van het sociaal domein.

 • 2.

  De adviesraad komt ten minste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 3.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de voorzitter.

Artikel 3. Samenstelling en werkwijze adviesraad

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit zeven tot elf leden waarvan één voorzitter.

 • 2.

  De adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de Edese samenleving. Voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is worden personen opgenomen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

 • 3.

  De adviesraad kan één of meer leden opdracht geven om een voorbereidende vergadering te houden over een uit te brengen advies.

Artikel 4a. Werving en Voordracht

 • 1.

  De ASDE stelt een procedure op voor werving en selectie. Hierin zijn tenminste opgenomen:

  • -

   een profielschets die is afgestemd met cliënt en belangenorganisaties;

  • -

   een procedure voor selectie en voor het instellen van een selectiecommissie;

  • -

   een procedure voor (her)benoeming van voorzitter en leden;

  • -

   regels omtrent aftreden en vervanging.

 • 2.

  De ASDE stelt in een regeling haar eigen rolverdeling en werkwijze vast.

Artikel 4b. Benoeming en ontslag

 • 1.

  Voorzitter en leden van de ASDE worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen. Benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen eenmaal opnieuw benoemd worden. Maximale zittingsduur is twee perioden, dus 6 jaar.

 • 2.

  Tot 1 januari 2018 geldt elke benoeming tot 1 januari 2018. Na 1 januari 2018 geldt de benoeming voor de duur van 3 jaren.

Artikel 5. Ambtelijk beleidsondersteuner en administratief medewerker

Het college wijst één of meer ambtenaren aan als ambtelijk beleidsondersteuner om te waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. Het college kan daarnaast een administratief medewerker aanwijzen.

Artikel 6. Taken van gemeentebestuur

 • 1.

  Het college vraagt over beleidsvoornemens via de ambtelijk beleidsondersteuner advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de adviesraad wordt toegezonden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen.

Artikel 7. Ondersteuning adviesraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  zorgt het ervoor dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk beleidsondersteuner of administratief medewerker tijdig bereiken;

 • c.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het

  geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht;

 • d.

  zorgt het ervoor dat aan de adviesraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig

  is voor het naar behoren functioneren van de adviesraad;

 • e.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed

  mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en;

 • f.

  reageert het altijd (schriftelijk) op een door de adviesraad gegeven advies.

Artikel 8. Taken van de ambtelijk beleidsondersteuner

De ambtelijk beleidsondersteuner:

 • a.

  draagt namens het gemeentebestuur ervoor zorg dat de adviesraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling;

 • b.

  ondersteunt de adviesraad bij het uitbrengen van adviezen.

Artikel 9. Taken van de administratief medewerker

 • 1.

  De administratief medewerker:

  • a.

   stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de adviesraad een

   vergaderkalender samen;

  • b.

   stelt in overleg met de voorzitter van de adviesraad voorafgaand aan iedere vergadering de

   agenda samen;

  • c.

   fungeert als contactpersoon tussen de adviesraad en inwoners uit Ede;

  • d.

   ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij

   hun rol effectief kunnen vervullen;

  • e.

   zorgt voor het opmaken van adviezen van de adviesraad en verslagen van de vergaderingen.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad brengt gevraagd advies uit in verband met door het college voorgenomen beleid binnen het sociaal domein. Het advies wordt uitgebracht binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag.

 • 2.

  De adviesraad kan ongevraagd advies uitbrengen over beleid dat betrekking heeft op het sociaal domein.

 • 3.

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

Artikel 11. Betrekken van betrokken personen en organisaties

 • 1.

  De adviesraad raadpleegt vroegtijdig inwoners en organisaties uit de gemeente Ede met het oog op uit te brengen adviezen.

 • 2.

  De adviesraad betrekt bij het uitbrengen van een advies in ieder geval:

  • a.

   de personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet,

  • b.

   cliënten als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

  • c.

   jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet,

  • d.

   organisaties die optreden als belangenbehartiger van een of meer van de onder a tot en met c genoemde groepen,

voor zover advies wordt gegeven over beleid dat op hen betrekking heeft.

Artikel 12. Openbaarheid van vergaderingen

 • 1.

  Vergaderingen van de adviesraad zijn in beginsel openbaar.

 • 2.

  De adviesraad kan in beslotenheid vergaderen indien de voorzitter of een meerderheid van de leden dit nodig oordeelt.

Artikel 13. Budget adviesraad

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de begroting van de adviesraad vast. De adviesraad dient hiervoor een voorstel in voor 1 september.

 • 2.

  Ten laste van de begroting kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, administratieve ondersteuning en presentiegelden voor het bijwonen van (voorbereidende) vergaderingen overeenkomstig de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Ede 2014.

 • 3.

  De adviesraad legt jaarlijks voor 1 juli in een financieel verslag verantwoording af aan het college over de besteding van het in het voorgaande jaar beschikbaar gestelde budget.

Artikel 14. Jaarverslag

De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 juli aan het college en de raad verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 15. Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening adviesraad sociaal domein ten behoeve van cliëntenparticipatie Ede 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Besluiten tot aanstelling als lid of voorzitter van de adviesraad sociaal domein Ede bedoeld in de Verordening adviesraad sociaal domein ten behoeve van cliëntenparticipatie Ede 2015 gelden als besluiten op grond van deze verordening.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein Ede.

 

Vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2017, zaaknummer 60960

Het college voornoemd,

de secretaris, w.g. VAN DELDEN

de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP

Vastgesteld in de openbare vergaering van 2 februari 2017, zaaknummer 60960

De raad voornoemd,

de griffier, w.g. HAGELSTEIN

de plv. voorzitter, w.g. VERSTEEG

Toelichting

Algemeen

Wettelijke opdracht

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 2.10 van de Jeugdwet. Deze artikelen dragen de gemeenteraad op bij verordening regels te stellen over de wijze waarop bij de uitvoering van de betreffende wet betrokken personen (of hun vertegenwoordigers) worden betrokken bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid. De raad heeft ervoor gekozen om deze betrokkenheid bij beleidsontwikkeling tot stand te brengen via een adviesraad.

Bestuurlijke opdracht

In verband met de invoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet hecht het college aan integrale advisering over beleid ten aanzien van het sociaal domein. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een Adviesraad sociaal domein per 1 januari 2015. Onder Sociaal Domein wordt verstaan het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect is gerelateerd aan de uitvoering van de Jeugdwet, WMO

2015 en Participatiewet. Met de adviesraad wordt mede beoogd de zeggenschap van inwoners te vergroten.

Om een goede werking van de adviesraad te waarborgen worden de leden van de adviesraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet te maken krijgen. Daarbij is de adviesraad betrokken bij de gehele beleidscyclus (initiërings-, beleids- en uitvoeringsfase).

Naast formele advisering kan de adviesraad ook ongevraagd advies geven. De adviesraad doet dit in dialoog met inwoners en op basis van een eigen agenda.

De ongevraagde advisering beïnvloedt de formele advisering van onderop door inkleuring van inwoners op basis van hun wensen en behoeften.

De adviesraad is een goed werkend en duurzaam adviesorgaan en kan rekenen op een breed draagvlak in de Edese gemeenschap.

Het is de opdracht aan de adviesraad die aansluiting te bevorderen en te organiseren door verbinding te zoeken met cliëntenorganisaties en belangenbehartigers en de Edese samenleving.

De adviesraad treed op als katalysator voor de doorontwikkeling van de dienstverlening in het sociaal domein als partner van en in co-creatie met de gemeente en haar inwoners.

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 2. Adviesraad sociaal domein

Derde lid

Ieder lid van de adviesraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering gebeuren. De agendapunten moeten worden gezonden aan de voorzitter.

Artikel 3. Samenstelling en werkwijze Adviesraad

Tweede lid

Leden van de adviesraad worden benoemd op basis van kennis, expertise, en/of ervaringsdeskundigheid van de Jeugdwet/ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015/ Participatiewet.

De leden van de adviesraad zitten op persoonlijke titel in de adviesraad en zijn onafhankelijk. Ze zijn dus geen belangenbehartigers.

De adviesraad werkt als gelijkwaardig partner samen met inwoners, belangenorganisaties én natuurlijk de gemeente. Doel is een duurzame dialoog met de inwoners in de gemeente Ede.

Artikel 4. Benoeming en ontslag

Tweede lid

Kandidaten voordragen voor lidmaatschap van de adviesraad. Het college zal een afgewezen voordracht moeten motiveren.

Artikel 6. Taken van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur zal over beleidsvoornemens van het college via de ambtelijk beleidsondersteuner advies vragen aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat de adviesraad haar rol kan nemen. Dit betekent dat een adviesvraag ook al in deel-adviesvragen kan worden voorgelegd, zodat de adviesraad zo vroeg mogelijk wordt betrokken in het proces.

Artikel 7. Ondersteuning adviesraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de adviesraad wordt gefaciliteerd. Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad.

Artikel 8. Taken van de ambtelijk beleidsondersteuner

De ambtelijk beleidsondersteuner vormt de ambtelijke schakel tussen het college en de adviesraad. Hij zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig ontvangen of verstrekken, zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

De adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te ontwikkelen beleid. De gevraagde ongevraagde adviezen hebben betrekking op het beleid van het sociaal domein. Het sociaal domein wordt daarbij gedefinieerd als het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect is gerelateerd aan de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Participatiewet (artikel 1 lid 2).

Het advies wordt uiterlijk binnen een door het college te stellen termijn uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de adviesraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken.

Artikel 13. Budget adviesraad

De adviesraad moet jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring indienen. Ten laste van het budget kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, administratieve ondersteuning en presentiegelden voor het bijwonen van (voorbereidende) vergaderingen overeenkomstig de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Ede 2014  (tweede lid).

Ook moet de adviesraad jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid.