Gemeenteblad van Vianen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VianenGemeenteblad 2017, 230656VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018

 

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Vianen d.d. 19 november 2017;

gelet op artikel 229, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018.

Artikel 1Belastbaar feit

In de gemeente wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het innemen van stand-plaatsen, als bedoeld in de "Marktverordening gemeente Vianen 2016" op het voor het houden van de warenmarkt bestemde terrein, alsmede voor het innemen van standplaatsen op het voor het houden van de jaarmarkt bestemde terrein.

Artikel 2Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die de standplaats inneemt of van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3Grondslag en tarief

Het marktgeld bedraagt:

a.

tijdens de weekmarkt:

 

€ 2,90 per strekkende meter met een diepte van 3 meter met een minimum van € 11,25 voor elke dag of een gedeelte daarvan, dat de standplaats wordt ingenomen;

b.

tijdens de jaarmarkt:

 

voor elke dag of een gedeelte ervan dat de standplaats met een door de gemeente verhuurde kraam van vier strekkende meter wordt ingenomen of voor een standplaats van vier strekkende meter of een gedeelte daarvan die wordt ingenomen met een eigen auto, kladje of grondplaats bedraagt het tarief € 72,50.

De tarieven onder a en b zijn inclusief energiekosten van de benodigde verlichting.

Artikel 4

1.

Het in artikel 3, sub a, vermelde tarief bedraagt voor een vaste standplaats € 33,95 per kwartaal per strekkende meter met een diepte van 3 meter.

2.

Voor de berekening van een vaste plaats als bedoeld in de "Marktverordening gemeente Vianen 2015” wordt uitgegaan van ten minste 4 strekkende meter.

3.

Voor een vaste standplaats kan het verschuldigde marktgeld uitsluitend worden voldaan per kwartaal, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging van de vaste standplaats vindt teruggaaf plaats naar rato van het aantal nog niet geheel verstreken weken van het kwartaal.

4.

Het tarief, zoals vermeld onder lid 1, is inclusief energiekosten van benodigde verlichting.

Artikel 5Wijze van heffing

1.

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. (de aanslag)

2.

De aanslag moet worden betaald binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

3.

Het college stelt de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 6Tijdstip van betaling

1.

Voor de gevallen waarin het marktgeld per dag wordt geheven, is het verschuldigd zodra een marktplaats wordt ingenomen.

2.

De gelden genoemd in artikel 3 en 4 moeten bij vooruitbetaling worden voldaan.

Artikel 7Verzending van aanslagbiljetten

Het college kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten, ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de met de invordering van gemeentelijke belastingen belaste gemeenteambtenaar een andere gemeenteambtenaar in de plaats treedt.

Artikel 8Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college aangewezen gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 9Rente

1.

Bij de berekening van de invorderingsrente vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet overeenkomstige toepassing.

2.

In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt bij enige of laatste betaling geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 5,-- niet te boven gaat.

Artikel 10Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De "Marktgeldverordening Vianen 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Marktgeldverordening Vianen 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017.

De griffier, De voorzitter,

C.J. (Kees) Steehouwer W.G. (Wim) Groeneweg