Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 230641VerordeningenTechnische wijzigingen arbeidsvoorwaarden griffiepersoneel gemeente Stichtse Vecht

 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- Artikel 107 van de Gemeentewet,

- Artikel 2, lid 1 van de Verordening werkgeverscommissie Gemeente Stichtse Vecht(1),

- Artikel 7 van de Organisatieverordening op de Griffie(2),

 

Besluit:

1. Vaststellen LOGA circulaires d.d. 10 november 2016 en 23 januari 2017 en deze verwerken in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht ((AGSV) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017;

2. Vaststellen "Uitvoeringsregeling fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer gemeente Stichtse Vecht" met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

 

Griffier Voorzitter

19 december 2017

 

(1) "De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd"

(2) "De gemeentelijke rechtspositieregelingen en de toekomstige wijzigingen daarvan zijn van overeenkomstige toepassing op de griffier en het overige griffiepersoneel, voor zover geen specifiek voor de griffie geldende regelingen van toepassing zijn."