Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 230542VerordeningenVerordening watertoeristenbelasting 2018

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 28 november 2017;

- artikel 224 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. vaartuig : een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

b. lengte : de lengte over alles;

c. oppervlakte : het product van de grootste lengte vermenigvuldigd met de grootste breedte;

d. vaste ligplaats : een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een vaartuig en die ter beschikking wordt gesteld voor eenzelfde vaartuig gedurende een seizoen;

e. etmaal : een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur;

f. maand : een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

g. seizoen : het tijdvak van 1 april tot 1 oktober;

h. schipper : de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

i. particulier : een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf;

j. particulier verhuurde ligplaats of vaartuig : een ligplaats die of vaartuig dat door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

 

Artikel 3 Belastingplicht

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 door het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen.

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:

- de schipper,

- de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig, of

- degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

1. door degenen die verblijf houden aan boord van:

a. een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

b. kano's, roei- en volgboten tot een lengte van 4 meter;

c. een vaartuig dat tijdelijk uit hoofde van zijn of haar beroep werkzaamheden verricht;

d. een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

2. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting;

3. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

1. De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden in belastingtijdvak.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

3. In afwijking van het eerste lid wordt voor het houden van verblijf aan vaste ligplaatsen, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze verordening, de belasting geheven naar het oppervlakte van het vaartuig en de duur - maand of seizoen - van het gebruik van de ligplaats.

4. Voor de toepassing van het derde lid wordt een gedeelte van een vierkante meter (m2) naar beneden afgerond op een volle vierkante meter (m2).

5. In afwijking van het derde lid wordt op een door belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op basis van de maatstaf van het eerste lid indien blijkt dat dit tot een lager belastingbedrag leidt dan op basis van het derde lid zou worden geheven.

 

Artikel 6 Belastingtarief

1. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, eerste lid van deze verordening bedraagt per persoon, per overnachting € 1,35.

2. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, derde lid van deze verordening bedraagt per seizoen;

a. voor een vaartuig met een oppervlakte van minder dan zestien (16) vierkante meter (m²) € 24,80.

b. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zestien (16) vierkante meter (m²), maar minder dan zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 69,90.

c. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 111,65.

3. Het tarief voor de belasting als berekend op basis van artikel 5, derde lid van deze verordening bedraagt per maand;

a. voor een vaartuig met een oppervlakte van minder dan zestien (16) vierkante meter (m²) € 4,95.

b. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zestien (16) vierkante meter (m²), maar minder dan zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 13,80.

c. voor een vaartuig met een oppervlakte van tenminste zesentwintig (26) vierkante meter (m²) € 22,00.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het seizoen.

 

Artikel 8 Wijze van belastingheffing

1. De belasting welke is ontstaan ingevolge artikel 3, eerste lid, wordt bij wege van aanslag geheven.

2. Naast de in het eerste lid genoemde wijze van heffing kan de belasting worden geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het aanmelden via telefoon of ander communicatiemiddel bij een bedrijf dat in opdracht van de gemeente inning van de kadegelden verzorgt.

3. In alle overige gevallen wordt de belasting geheven door middel van nota of andere schriftuur.

 

Artikel 9 Voorlopige aanslag

Na aanvang van het belastingtijdvak, doch niet voor 1 mei, kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste 75% van het bedrag waarop de aanslag over het tijdvak vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 

Artikel 10 Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal etmalen dat gelegenheid tot verblijf is of wordt gegeven, gedurende het belastingtijdvak minder dan tien zal of heeft belopen.

 

Artikel 11 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag.

2. De door middel van nota of andere schriftuur geheven belasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergoeding ter zake van het verblijf van het vaartuig wordt bepaald, of indien dat tijdstip eerder valt, op het tijdstip waarop het in het in artikel 2 bedoelde verblijf van het vaartuig wordt beëindigd.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 12 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 

Artikel 13 Aangifteplicht

De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die maand bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 

Artikel 14 Vaststellen ambtshalve aanslag

1. De gemeente behoudt zich het recht voor bij gebrek aan een (tijdige) aangifte door belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en de belasting middels een ambtshalve aanslag op te leggen.

2. Bij de ambtshalve vaststelling van de aanslag toeristenbelasting wordt als uitgangspunt genomen het aantal overnachtingen van het betreffende belastingobject in het voorafgaande belastingjaar waarin toeristenbelasting verschuldigd was. Dit aantal wordt met 10% verhoogd.

3. Wanneer het belastingobject in het voorgaande jaar niet in de toeristenbelasting is betrokken, wordt het aantal overnachtingen bepaald op basis van een redelijk te schatten aantal overnachtingen, een en ander in vergelijking met andere gelijkwaardige belastingobjecten.

 

Artikel 15 Administratieve verplichtingen en verblijfregister

1. Belastingplichtige is gehouden een administratie bij te houden ter zake van het verblijf, waartoe belastingplichtige gelegenheid biedt, dan wel heeft geboden.

2. De gemeente verstrekt ten aanzien van de in het eerste lid genoemde administratie kosteloos een standaard verblijfregister.

3. Belastingplichtige mag gebruik maken van een andere administratie of administratievorm dan het in het tweede lid genoemde nachtverblijfregister, indien deze administratie of administratievorm tenminste gelijkduidende gegevens bevat en een administratieve controle op de verblijfsadministratie mogelijk maakt.

 

Artikel 16 Kwijtschelding

Bij de invordering van de watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

 

Artikel 18 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2017’ van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening watertoeristenbelasting 2018’.

 

 

19 december 2017

Griffier Voorzitter