Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 224916

Gepubliceerd op 19 december 2017 09:00
Inhoudsopgave

Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingen 2018, Hilversum

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Parkeerverordening Hilversum 2017 en de rechtsgeldige Nadere Regels Parkeervergunningen;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de Parkeerbelastingen 2018

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig,

anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk

in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op

binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weg-

gedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is

verboden;

motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brom-

mobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister,

bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond

van een overeenkomst tussen een natuurlijke persoon en een professionele autodate-

aanbieder;

parkeerapparatuur: parkeermeters, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele

telefoons, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale

computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeer-

apparatuur wordt verstaan;

centrale computer: een computer van de gemeente dan wel een computer van het bedrijf waarmee de

gemeente een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeer-

bewegingen en parkeerrechten in het kader van het verlenen van diensten op het

gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatie-

middel;

belastingjaar: een kalenderjaar;

maand: een kalendermaand;

week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur;

uur: een periode van 60 achtereenvolgende minuten.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • 1.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • 2.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende (digitale) vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die (digitale) vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3

Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te

   willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, eerste lid, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

   1e) indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   2e) indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven die

   ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt niet geheven van degene die op basis van het tweede lid, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven van degene die de (digitale) vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4

Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5

Tijdstip ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, is verschuldigd op het tijdstip waarop de (digitale) vergunning wordt verleend.

Artikel 6

Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven bij voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren werpen van geld in parkeerapparatuur en/of het elektronisch in werking stellen van parkeerapparatuur op de daarvoor bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of via de parkeerapparatuur of in de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing kennisgegeven.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt voor digitale parkeervergunningen aangemerkt het aanmelden van de parkeertransactie op de centrale computer op de daarvoor bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

Artikel 7

Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, moet overeenkomstig aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de (digitale) vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8

Heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel bestaat geen recht op teruggaaf van parkeerbelastingen.

 • 2.

  Indien de belasting voor een (digitale) parkeervergunning is voldaan voor een tijdvak van langer dan één kalendermaand en die (digitale) parkeervergunning voor het verstrijken van dat tijdvak wordt ingetrokken, wordt ontheffing verleend over het aantal nog niet ingetreden volle kalendermaanden van dat tijdvak, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing € 10,- of minder bedraagt. De in de vorige volzin bedoelde ontheffing wordt niet eerder verleend dan nadat de beschikking van het college van burgemeester en wethouders, waarbij de (digitale) parkeervergunning wordt ingetrokken, onherroepelijk is komen vast te staan.

 • 3.

  Indien een vergunninghouder als gevolg van maatregelen getroffen door of vanwege het gemeentebestuur voor een tijdvak van ten minste 30 dagen geen gebruik heeft kunnen maken van de verleende (digitale) vergunning, wordt een evenredig gedeelte van de belasting aan de vergunninghouder op diens verzoek gerestitueerd, tenzij blijkt dat het bedrag van de restitutie € 10,- of minder bedraagt

 • 4.

  Wanneer de (digitale) parkeervergunning wordt ingetrokken met toepassing van artikel 3 lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2017 juncto artikel 3 van de rechtsgeldige Nadere Regels Parkeervergunningen, wordt een evenredig gedeelte van de belasting aan de vergunninghouder op diens verzoek gerestitueerd, tenzij blijkt dat het bedrag van de restitutie € 10,- of minder bedraagt.

 • 5.

  Dit artikel is niet van toepassing als de (digitale) parkeervergunning is ingetrokken in verband met wanbetaling, wanneer in strijd met de (digitale) vergunningvoorwaarden is gehandeld, of wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de (digitale) vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Artikel 9

Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10

Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het motorvoertuig wordt weggereden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Indien na het aanbrengen van de wielklem 48 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 11

Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedragen € 62,-.

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 102,-.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen € 200,- alsmede € 15,- per dag voor het bewaren.

 • 4.

  De kosten voor de opsporing van degene aan wie de kennisgeving van de overbrenging en bewaring wordt gezonden bedragen € 15,- per daaraan besteed kwartier, vermeerderd met € 12,50 voor het doen van de kennisgeving.

 • 5.

  De kosten voor de verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van het voertuig bedragen € 60,- per daaraan besteed uur.

 • 6.

  Het bedrag van de ingevolge het derde tot en met vijfde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 12

Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 13

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing

en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 14

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Parkeerbelasting 2017' vastgesteld bij besluit van 9 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening Parkeerbelastingen 2018'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 6 december 2017,

De griffier, De voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes

Gemeente Hilversum

Tarieventabel, behorende als onderdeel bij de "Verordening Parkeerbelasting 2018"

Tarieventabel

1 Tarieven voor het parkeren bij of door middel van parkeerapparatuur TIJDVAK TARIEF

Het tarief voor het parkeren bij of door middel van parkeer-apparatuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt voor:

A het CENTRUM uur1 € 2,90

B de SCHIL uur2 € 2,60

dag3 € 15,70

C de BUITENSCHIL (alle deelgebieden) uur2 € 1,60

dag3 € 7,80

D de SCHIL + BUITENSCHIL (alle deelgebieden) week4 € 56,85

Maand4 € 229,90

E CENTRUM + SCHIL + BUITENSCHIL (alle deelgebieden) (ook wel Algemene parkeerkaart genoemd) Jaar4 € 1.843,60

2 Tarieven voor een (digitale) parkeervergunning TIJDVAK TARIEF

Het tarief voor het parkeren via een (digitale) parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt voor:

A het CENTRUM

Bewonersvergunning per jaar € 150,-

Zakelijke vergunning per jaar € 300,-

Autodatevergunning per jaar € 150,-

Combinatievergunning per jaar € 250,-

Vergunning Incidentele Werkzaamheden dag5 € 24,20

week5 € 56,85

maand5 € 229,90

B de SCHIL

1e bewonersvergunning per jaar € 100,-

2e bewonersvergunning per jaar € 150,-

1e zakelijke vergunning per jaar € 250,-

2e zakelijke vergunning per jaar € 350,-

Werknemersvergunning per jaar € 350,-

Autodatevergunning per jaar € 100,-

Overloopvergunning per jaar € 150,-

Vrijwilligersvergunning Schil (maximaal 80 per kwartaal) per uur € 0,40

C de BUITENSCHIL (verschillende deelgebieden)

1e bewonersvergunning per jaar € 60,-

2e bewonersvergunning per jaar € 90,-

3e bewonersvergunning per jaar € 120,-

1e zakelijke vergunning per jaar € 200,-

2e zakelijke vergunning per jaar € 250,-

3e zakelijke vergunning per jaar € 300,-

Werknemersvergunning per jaar € 250,-

Autodatevergunning per jaar € 60,-

Overloopvergunning per jaar € 90,-

Vrijwilligersvergunning Buitenschil (verschillende deelgebieden) (maximaal 80 per kwartaal) per uur € 0,40

D Bezoekersvergunning

(geldend in (deel)gebied waar bewoner woont)

(maximaal 80 per kwartaal) per uur € 0,40

E Mantelzorgvergunning

(geldend in (deel)gebied waar mantelzorg-behoevende woont)

(maximaal 80 per kwartaal) per uur € 0,00

F Zorgvergunning per jaar € 400,-

G Marktparkeervergunning per jaar € 60,-

H Vergunning voor het parkeren op belanghebbenden parkeerplaats “huwelijk” nabij het Raadhuis of Stadskantoor6 per 2 uur € 0,-

I Een (tijdelijke) omzetting van de oorspronkelijke vergunning waardoor gebruik gemaakt kan worden van vergunninghouders

plaatsen in het gebied waarvoor de oorspronkelijke vergunning is afgegeven, wanneer het motorvoertuig waarvoor de vergun-

ning is afgegeven zich voor reparatie of onderhoud in de

garage bevindt en de vergunninghouder in verband daarmee

de beschikking heeft over een vervangend motorvoertuig. dag / week € 0,-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2017.

de griffier, de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl