Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 224482VerordeningenActualisering belastingverordening Leges + tarieventabel en aanpassing tarieven 2018Artikel 4

De raad van de gemeente Leiderdorp;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017,

nr. Z/17/050826/97452;

 

gezien het advies van het politiek forum van 4 december 2017;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 201 8

 

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. kwartier een aaneengesloten periode van 15 minuten;

b. dag de periode van 00.00 tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

c. week een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d. maand het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

e. kwartaal periode van drie maanden aanvangend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober;

f. jaar het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

g. kalenderjaar de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2  

Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven:

 • 1.

  a. voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b. voor het verrichten van handelingen ten behoeven van een aanvraag van een

 • Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende Tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

Artikel 3  

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het plaatsen van vergunningplichtige zonnepanelen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • e.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de APV artikelen 2.10 (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan voor zover het driehoeks-reclameborden betreft), 2:25 (Evenementen), 5:14 (Venten), 5:18 (Standplaatsvergunning):

 • indien de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie (uitgezonderd politieke partijen) die blijkens haar statuten alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en of culturele aard zijn.

Artikel 5  

Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6  

Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7  

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien (14) dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8  

 

Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9  

Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10  

Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn,

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen, of

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en die de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 15 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11  

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2017” van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de Legesverordening 2017 gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  De in Titel 2 genoemde bijlage (NEN norm 2580) wordt bekendgemaakt door ter inzage legging in het gemeentehuis te Leiderdorp.

 • 6.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2018.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 11 december 2017,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen