Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 223604VerordeningenTarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

 

 

Rubriek

Omschrijving

Euro

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf en de inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register voor een periode van 30 jaar:

 

 

1.1.1

per graf

3.225,00,

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in rubriek 1.1 met een periode van 10 jaar, één derde van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht, te weten:

1.075,00,

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder bij begraven op:

 

 

 

 

 

 

2.1.1

maandag t/m vrijdag

1.107,00,

 

2.1.2

op zaterdag

1.387,00,

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar bij begraven op:

 

 

2.2.1

maandag t/m vrijdag

287,00,

 

 

zaterdag

361,00,

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind

 

 

 

beneden 12 jaar bij begraven op:

 

 

2.3.1

maandag t/m vrijdag

922,00,

 

2.3.2

zaterdag

1.153,00,

 

2.4

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon die geen enkele binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorp en geen eigen graf heeft, bij begraven op:

 

 

 

maandag t/m vrijdag

1.665,00,

 

 

zaterdag

2.084,00,

 

2.5

De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het begraven op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in artikel 10, derde lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994 verhoogd met:

361,00,

 

2.6

Het tarief bedraagt voor de huur van een algemeen keldergraf voor De duur van maximaal 10 jaar

989,00,

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3: BIJZETTEN ASBUS OF URN

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:

 

 

3.1.1

in een columbarium, exclusief een inscriptie van de naamplaat:

 

 

3.1.1.1

voor een periode van 20 jaar

1.746,00,

 

3.1.1.2

voor een periode van 15 jaar

1.309,00,

 

3.1.1.3

Voor een periode van 10 jaar

873,00,

 

3.1.1.4

voor een periode van 5 jaar

436,00,

 

3.1.2

in een eigen of algemeen graf

941,00,

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor een verlenging van een termijn als bedoeld

 

 

 

in rubriek 3.1.1 met 10 jaar

873,00,

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede urn in een

 

 

 

Columbarium 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.1.

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:

 

 

3.1.5.1

in een urnenkelder, exclusief een inscriptie van de naamplaat:

 

 

3.1.5.2

voor een periode van 20 jaar

1.746,00,

 

3.1.5.3

voor een periode van 15 jaar

1.309,00,

 

3.1.5.4

voor een periode van 10 jaar

873,00,

 

3.1.5.5

voor een periode van 5 jaar

436,00,

 

3.1.5.6

Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede asbus of urn

 

 

 

in een urnenkelder 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

 

3.1.5.7

Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een derde asbus of urn

 

 

 

in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

 

3.1.5.8

Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een vierde asbus of urn in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

 

3.2

Het tarief bedraagt voor asbestemming door verstrooiing:

 

 

3.2.1

op het strooiveld

118,00,

 

3.2.2

op het strooiveld in aanwezigheid van familie/vrienden

200,00,

 

3.3

Voor het op zaterdag bijzetten van een asbus of urn of voor asbestemming door verstrooiing op het strooiveld, worden de tarieven als bedoeld in 3.1.1. t/m 3.2.2 verhoogd met

361,00,

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt tot het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk, als bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994:

 

 

4.1.1

voor een nieuw monument

62,00,

 

4.1.2

voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument

25,00,

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte:

 

 

4.2.1

voor een eigen graf, per jaar

122,00,

 

4.2.2

voor een algemeen graf, éénmalig

755,00,

 

4.3

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekocht voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 30 jaren tegen betaling van een afkoopsom voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor:

 

 

 

aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigvuldigingsfactor

 

 

30

30

3.660,00

 

25

25

3.050,00

 

20

20

2.440,00

 

15

15

1.830,00

 

10

10

1.220,00

 

5

5

610,00

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN

 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk en na het opgraven weer begraven in een ander graf op de begraafplaats

1.714,00,

 

5.2

Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn

942,00,

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het na opgraving weer terugplaatsen van een asbus of urn

683,00,

 

5.4

Het tarief bedraagt voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende per lijk of overblijfselen daarvan

1022,00,

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6: GEDENKTEKENS

 

 

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen van grafdekking:

 

 

6.1.1

bij een staande gedenksteen

205,00,

 

6.1.2

bij een liggende gedenksteen

304,00,

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 7: OVERIGE HEFFINGEN

 

 

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het opbaren van een lijk in de aula per dag

171,00,

 

7.2

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de aula voor bijeenkomst, condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur: per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte daarvan

114,00,

 

7.3

per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf overeengekomen tijdsduur wordt overschreden

27,00,

 

7.4

Het tarief bedraagt voor het luiden van de klokken bij een begrafenis of bij het bijzetten van een asbus of urn (vanaf de aula tot aan het graf)

33,00,

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2017, nr. Z/17/050826/97478.

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh