Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2017, 218522VerordeningenVerordening individuele inkomenstoeslag Gouda 2018

De raad van de gemeente Gouda;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017 nummer 1412;

Gezien het advies van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein van 31 augustus 2017.

Gelet op het besluit van 8 maart 2017 van de Raad tot vaststelling van het beleidskader armoede en schulden;

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Overwegende dat het de ambitie is dat alle inwoners in Gouda in staat zijn om mee te doen;

Overwegende dat het inwoners die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht op verbetering van die inkomenspositie steun kunnen gebruiken om mee te kunnen blijven doen;

besluit: de Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Gouda 2018 vast te stellen.

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  referteperiode: periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

 • d.

  kind: een persoon jonger dan 18 jaar die ingeschreven staat in de gemeente Gouda in de Basisregistratie Personen en voor wie aan de alleenstaande ouder, gehuwde ouder of verzorger kinderbijslag op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt betaald of zal worden betaald vanaf het eerstvolgende kwartaal, of het pleegkind jonger dan 18 jaar waarvoor een pleegvergoeding wordt ontvangen op grond van artikel 5.3, lid 1, van de Jeugdwet.

 

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

 

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 101% van de toepasselijke bijstandsnorm, zonder toepassing van de kostendelersnorm zoals bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet.

 

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag  

 

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:

  • a.

   voor gehuwden € 654,00

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 436,00;

  • c.

   voor een alleenstaande € 436,00.

 • 2.

  In aanvulling op de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt aan gehuwden en de alleenstaande ouder een toeslag van € 50,- per tot hun last komend kind toegekend.

 • 3.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 5.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5 Intrekken oude verordening

De Verordening individuele inkomenstoeslag Gouda 2015 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 Overgangsrecht

 

 • 1.

  Besluiten op grond van de Verordening individuele inkomenstoeslag Gouda 2015 worden aangemerkt als besluiten op grond van deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen waarop nog niet is beschikt bij de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld krachtens deze verordening.

 • 3.

  Op bezwaar –en beroepschriften tegen een besluit op grond van de Verordening individuele inkomenstoeslag Gouda 2015 wordt beslist met inachtneming van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Gouda 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2017

De raad van de gemeente voornoemd,

 

griffier

voorzitter