Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2017, 218448Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2017; wijziging mandaat 12 tabel afdeling Maatschappelijke zaken

Burgemeester en wethouders;

 

gelet op de wens om de verstrekking van de vouchers voor de re-integratiebevordering voor de doelgroep mogelijk te maken;

 

de accountmanagers van de gemeente Stadskanaal additioneel te mandateren om te beslissen aangaande verzoeken om toepassing van de voucher ten bate van de re-integratie van de doelgroep, ingevolge artikel 8a lid 1 onderdeel a van de Participatiewet en de daarop gebaseerde Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017;

 

 

b e s l u i t e n :

 

het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen.

Onderdeel A

Mandaat nummer 12 in te tabel behorende bij de Afdeling Maatschappelijke Zaken wordt gewijzigd door na het woord ‘’doelgroep’’ de navolgende tekst op te nemen: ‘’alsmede van vouchers ten behoeve van de re-integratie van de doelgroep zoals bedoeld in de Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017’’.

 

zodat het mandaat komt te luiden:

 

Afdeling Maatschappelijke Zaken

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

12

Het verstrekken van loonkostensubsidies en het aangaan van proefplaatsingen bij werkgevers ten behoeve van de doelgroep alsmede van vouchers ten behoeve van de re-integratie van de doelgroep zoals bedoeld in de Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017.

BW

 

21000007 Accountmanager

 

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 december 2017.

Burgemeester en wethouders

De heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester