Vaststellen van het Stedelijk kader Buitenreclame (2016, nr. 436/1589)

 

Nummer 436/1589

Agendapunt 21

Datum besluit B&W 25 oktober 2016

Onderwerp

Vaststellen van het Stedelijk kader Buitenreclame

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1589);

Gelet op:

 artikel 4.11, 4.12 en 4.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 artikel 108 van de Gemeentewet;

 artikel 160 van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden:

 de heer Ernsting (Gemeenteblad afd. 1, nrs. 1747, 1750 en 1751);

 mevrouw Alberts (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1753);

 mevrouw Bosman en mevrouw Alberts (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1754),

Besluit:

1.vast te stellen het Stedelijk Kader Buitenreclame, bestaande uit:

a) een inleiding met de doelstellingen van het kader,

b) de visie op buitenreclame,

c) de plaatsingscriteria en beoogde ruimtelijke kwaliteit bij buitenreclame,

d) de beleidswijzigingen op basis van lopende overeenkomsten en voorstellen tot het aanpassen van beleid na afloop van een aantal van de huidige overeenkomsten.

 • 2.

  kennis te nemen van de uitvoeringsregeling van het college van B&W ten behoeve van het verlenen van ontheffingen voor buitenreclame op grond van artikel 4.11, 4.12 en 4.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • 3.

  kennis te nemen van de bijlage ‘Reclame in het straatbeeld’ met een uitgevoerde enquête van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), ten behoeve van het stedelijk kader buitenreclame. Uit de enquête kan worden opgemaakt dat:

• een meerderheid van de respondenten zich positief of neutraal uitlaat over digitale reclameschermen. Dit met uitzondering van grote digitale reclamemasten en grote ledschermen op gevels;

• een meerderheid van de respondenten negatief is over losse objecten op straat, omdat deze een obstakel vormen op het trottoir;

• respondenten iets positiever zijn over bouwlocaties met buitenreclame, zoals reclame op bouwbeschutting en steigerdoekreclame, dan over bouwlocatie zonder de reclame. Daarbij valt op dat het draagvlak minder wordt als de steigerdoekreclame erg omvangrijk is;

• respondenten overwegend positief zijn over culturele affichage op driehoeksborden en banieren voor grootstedelijke evenementen;

 • 4.

  kennis te nemen van de Nota van Beantwoording en de aanpassingen in het beleidskader na het besluit van het college van B&W van 7 juni 2016 en de naar aanleiding van de inspraak ingekomen reacties, bestaande uit 19 gediende zienswijzen;

 • 5.

  kennis te nemen van de Beantwoording advies bestuurscommissies en de aanpassingen in het beleidskader naar aanleiding van de na het besluit van het college van B&W 7 juni 2016 ingekomen adviezen van de zeven bestuurscommissies.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 21 december 2016.

De plv. voorzitter

J.S.A. Vroege

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven