Gemeenteblad van Valkenswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardGemeenteblad 2017, 217271VerordeningenWinkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

gezien het verslag van de commissievergadering van 16 november 2017;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan in een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 • e.

  de wet: de Winkeltijdenwet

Artikel 2. Vrijstelling zondagen branches

Van het in artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b van de wet bedoelde verbod geldt op zon- en feestdagen van 6.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing wordt in ieder geval geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in

de omgeving van het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling

van het bedrijf op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

1.Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na

de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

2.Zij kunnen hun beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het

belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c.de exploitatie van het bedrijf op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde,

de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast de door burgemeester en

wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening 2013 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend

krachtens deze verordening.

3.Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening 2013 maar waarop nog

niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld

overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 10 december 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017.

Toelichting Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Algemeen deel

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet (Wtw) in werking getreden. Op grond van de

gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op

werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten hebben echter de

vrijheid om bij verordening te bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van

deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de

toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen.

Uitgangspunt is dat in de ‘Verordening Winkeltijden gemeente Valkenswaard 2017’ de wettelijke vrijheid zodanig wordt benut dat er een algemene vrijstelling komt voor de zon- en feestdagen tussen 6.00 en 22.00 uur. Voor een openstelling in de periode tussen 22.00-06.00 uur (nachtopenstelling) is voor zowel werkdagen als zon- en feestdagen ontheffing noodzakelijk.

Wanneer de raad instemt met de Winkeltijdenverordening zal de eerstvolgende zondag na publicatie van het raadsbesluit de eerst mogelijke vrije koopzondag zijn.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

Bedrijf

Artikel 2, eerste lid Winkeltijdenwet ziet specifiek op de openstelling van winkels. Artikel 2, tweede lid

Winkeltijdenwet ziet op het in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te

koop aanbieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Te denken valt

aan markt- en straathandel en de handel te water. Door de zinsnede ‘in rechtstreekse aanraking met

particulieren’ valt verkoop op afstand, zoals postorderverkoop, telefonische verkoop en telewinkelen

hier niet onder. Ook heeft het verbod uit artikel 2, tweede lid Winkeltijdenwet geen betrekking op sec

het afleveren van goederen aan particulieren.

Voor wat betreft de openstelling van bedrijven die vanaf een standplaats hun waar aanbieden, oftewel

de straatverkoop, is ook de Winkeltijdenwet en dus deze Winkeltijdenverordening van toepassing. In

deze verordening is er voor gekozen om de openstelling voor straatverkoop gelijk te trekken met de

openstelling van de reguliere winkels. (Zie voor meer informatie de toelichting bij artikel 2.) Dit komt

mede tot uitdrukking doordat in de verordening niet wordt gesproken over ‘winkel’, maar ‘bedrijf’.

Daar waar in de toelichting wordt gesproken over ‘winkel’, kan ook ‘bedrijf’ worden gelezen.

Feestdagen

Onder feestdagen wordt in deze verordening verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,

Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat 4 mei na 19.00 uur (dodenherdenking) niet wordt

aangemerkt als feestdag in de zin van de verordening. De reden hiervan is dat openstelling van

winkels en bedrijven op dit tijdstip niet wenselijk wordt geacht, onder meer vanwege de eerbiediging

van de rust. Koningsdag en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn niet aangemerkt als feestdagen. De winkels mogen op deze dagen dus geopend zijn volgens het regime dat geldt op werk- of zondagen (afhankelijk op welke dag het valt).

Winkel

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 Winkeltijdenwet: een winkel is een voor het

publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 1 Winkeltijdenwet geeft tevens een definitie voor de begrippen ‘goederen’ en ‘particulier’:

‐ goederen: roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van binnenlandse en buitenlandse

wettige betaalmiddelen;

‐ particulier: degene die een goed koopt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wet

Hiermee wordt bedoeld: de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling zondag

In dit artikel wordt het mogelijk gemaakt voor winkels elke zon- en feestdag geopend te zijn tussen 6.00 en 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

Eerste lid

Het eerste lid geeft aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid om –met inachtneming van de

in de verordening opgenomen kaders – ontheffing te verlenen van het verbod om winkels geopend te

hebben in de nachtelijke uren. Dit biedt het college de mogelijkheid om in bijzondere gevallen de

openstelling in de nachtelijke uren mogelijk te maken op zowel werkdagen als zon- en feestdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur. Uit de formulering blijkt dat het college een zekere mate van beleidsvrijheid heeft, bij het al dan niet verlenen van de ontheffing (burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen). In beginsel zal het college dit slechts doen in bijzondere gevallen. Hierbij kan worden gedacht aan openstelling van een winkel in verband met de (landelijke) primeur van de verkoop van een bepaald product.

Tweede lid

In het tweede lid is bepaald dat de ontheffing in ieder geval wordt geweigerd als de woon- en

leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt

beïnvloed door de opening van de winkel op basis van de ontheffing. De formulering ‘in ieder geval’ geeft aan dat de aanvraag om ontheffing ook op andere gronden kan worden geweigerd.

Artikel 4. Beslistermijn

Op de behandeling van verzoeken om ontheffing voor uitvoering van deze verordening, is de

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Volgens artikel 4:13 van de Awb is een redelijke

beslistermijn acht weken. Het artikel is in deze verordening opgenomen om de lezer duidelijkheid te

geven in plaats van door te verwijzen naar andere regelgeving.

Tegen besluiten op grond van deze verordening kan op grond van de Winkeltijdenwet beroep worden

ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Voor het instellen van beroep, moet

eerst op grond van de Awb bezwaar zijn gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders als

besluitvormend orgaan.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

In dit artikel zijn de gronden voor het wijzigen of intrekken van een ontheffing opgesomd. Het betreft

een limitatieve opsomming: slechts in het geval dat er zich één van de hier genoemde gronden

voordoet, kan het college besluiten tot intrekking of wijziging van de ontheffing.

Artikel 6. Toezicht

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Eerste lid

Geen nadere toelichting noodzakelijk.

Tweede lid

Omdat de oude Winkeltijdenverordening wordt vervangen door een nieuwe verordening, komen alle

op de oude verordening gebaseerde besluiten komen te vervallen voor zover ze niet krachtens

overgangsrecht in stand worden gehouden. In dit verband is in artikel 10 geregeld dat een krachtens de

oude verordening verleende ontheffing, geldt als ontheffing verleend krachtens de nieuwe

verordening. Voor de vrijstellingen verleend krachtens de oude verordening is geen overgangsrecht opgenomen. De reden hiervan is dat de vrijstellingen verleend krachtens de oude verordening slechts betrekking hadden op de besluiten van burgemeester en wethouders tot het aanwijzen van koopzondagen

binnen het door de raad gestelde kader. Hierdoor komen op de oude verordening gebaseerde vrijstellingen te vervallen en kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling in de nieuwe verordening.

Derde lid

Het derde lid bepaalt dat aanvragen om ontheffing die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de

nieuwe verordening, maar waar nog geen besluit op is genomen, worden beoordeeld in het licht van

de nieuwe verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

De oude verordening had als citeertitel ‘Winkeltijdenverordening 2013’. Om misverstanden te voorkomen is

de citeertitel van deze verordening ‘Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017”