Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2017, 210648VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008 – november 2017

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2017, nr. Z-17-034604/D/17/095840;

 

 

b e s l u i t :

 

de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 te wijzigen door:

 • 1.

  De artikelen 1.6, 1.7, 2.1.1.1, 2.3.1.1 en 2.3.1.1.a te wijzigen.

 • 2.

  Het artikel 2.1.1.4 nieuw in te voegen.

 

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

Artikel I  

 

A

In artikel 1.6, onderdeel d, wordt na "gemaakt binnen" ingevoegd: "of gedurende".

 

B

Aan artikel 1.7 wordt een tweede lid toegevoegd, zodat het artikel komt te luiden:

 

Artikel 1.7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

 

C

In artikel 2.1.1.1, eerste lid, wordt na "onnodig op te dringen" ingevoegd ", te vechten", zodat het eerste lid komt te luiden:

 

Artikel 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, te vechten of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 

D

Artikel 2.1.1.4 [nieuw] in te voegen als volgt.

Artikel 2.1.1.4 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 

E

Aan artikel 2.3.1.1, eerste lid onder b, de toevoeging ter plaatse toe te voegen, zodat deze komt te luiden:

[…] elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid;[…]

 

Aan artikel 2.3.1.1a, eerste lid, de toevoeging ter plaatse toe te voegen, zodat deze komt te luiden:

[…] een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.[…]

 

Artikel 2.4.2, lid 2, onder b aldus te wijzigen dat dit luidt:

b. met kalk, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of aan te doen brengen.

 

F

Aan artikel 5.2.1, derde lid, wordt een subverdeling toegevoegd en wordt naast "in besloten kring" toegevoegd "door een instelling met een CBF-keurmerk", zodat het derde lid komt te luiden:

 

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor een inzameling die wordt gehouden:

  • a.

   in besloten kring;

  • b.

   door een instelling met een CBF-keurmerk.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 november 2017.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier ondervoorzitter