Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2017, 209559VerordeningenVerordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijk 2018

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 inzake de Verordening Duurzaamheidslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018;

 

Gelet op Artikel 149 van de gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

Aanvraag: Een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

Aanvrager: Een meerderjarig natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

Bestaande eigen woning: Een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt door de eigenaar van de woning als hoofdverblijf en bestemd voor permanente bewoning.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in, op of aan de eigen woning van de aanvrager;

Duurzaamheidsmaatregelen: Energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage 1;

EPA-maatwerkadvies: Een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van 1 of meer van de in bijlage 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een daarvoor gecertificeerd bedrijf;

Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk:

Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Duurzaamheidsleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; \

Werkelijke kosten: De kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in bijlage 1 eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van de duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (zoals subsidies) in de kosten;

 

Artikel 2 Beleidsdoelen

 

 

 • 1.

  Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het milieubeleid van de gemeente:

 • 2.

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 3.

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 4.

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

 • 5.

  De ambitie op lange termijn is, omschreven in het energieakkoord Holland Rijnland 2017, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

 

Hoofdstuk 2 Duurzaamheidsleningen

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de in de gemeente Noordwijk kadastraal gelegen voor bewoning bestemde gebouwen, die ook bewoond worden door de eigenaar van de woning als hoofdverblijf en bestemd zijn voor permanente bewoning.

 

Artikel 4 Budget

De raad stelt een gerelateerd budget van € 500.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen binnen deze verordening en het toewijzen van Stimuleringsleningen binnen de verordening “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018”.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 

 • 1.

  onverminderd het bepaalde in artikel 10, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen;

 • 2.

  aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden;

 • 3.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen te wijzigen.

 

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

Deze verordening is slechts van toepassing op de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening.

 

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld

 

 • 1.

  digitaal formulier, onder opgave van:

 • 2.

  de naam en het adres van de aanvrager;

 • 3.

  geboortedatum van de aanvrager;

 • 4.

  telefoonnummer en emailadres van de aanvrager;

 • 5.

  bouwjaar van de bestaande eigen woning;

 • 6.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7.

  een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel(en) of voorziening(en);

 • 8.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 9.

  een verklaring dat indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan is voldaan.

 

Artikel 8 Procedure aanvraag

 

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens, zoals genoemd in artikel 7, bevat die het college voor het nemen van een beslissing over de voordracht bij SVn noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn is gecomplementeerd, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag als bedoeld in het tweede lid een beslissing tot voordracht van de aanvraag bij SVn.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 

 • 1.

  het fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (incl. BTW);

 • 4.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheids-maatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen ofwel vastgesteld wordt, dat niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze verordening wordt of zal kunnen worden voldaan.

Artikel 10 Toekenning en krediettoets

 

 • 1.

  Het college neemt een besluit tot toekenning op de aanvraag, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 25.000,- is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximumbedrag van € 25.000,-.

 • 3.

  Het besluit tot toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 4.

  Het besluit tot toekenning wordt bekend gemaakt aan de aanvrager en aan SVn.

 • 5.

  De aanvraag Duurzaamheidslening bij de SVn dient binnen 6 maanden, na dagtekening van de toekenning van de Duurzaamheidslening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege.

 • 6.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 11 Leningverstrekking en beheer Duurzaamheidslening

 

 • 1.

  SVn is de verstrekker en beheerder van de Duurzaamheidslening. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 3.

  De hoogte van de lening wordt definitief bepaald nadat de werkelijke kosten bekend zijn, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan oorspronkelijk is toegekend.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

 

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Noordwijk en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel13 Kenmerken van een Duurzaamheidslening

 

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toe te kennen Duurzaamheidslening is maximaal het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (incl. BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte door SVn opgemaakt.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel14 Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

 

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 9 voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de gemeenteraad.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 17 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2018”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijk gehouden op DATUM te Noordwijk.

 

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

NAAM NAAM

 

 

 

 

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Led-verlichting;

Infraroodpanelen;

Warmtepomp;

Zonnepanelen;

Zonneboiler;

Gevelisolatie;

Dakisolatie;

Vloerisolatie;

Spouwmuurisolatie;

Bodemisolatie;

Hoogrendementsglas met eventueel kozijnen;

Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement;

Groene daken;

Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.