Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2017, 209381VerordeningenVerordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019

 

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 inzake de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019;

Gelet op

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4, lid 23 en

Artikel 149 van de gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van de Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018-2019, hierna de Verordening, wordt verstaan onder:

 • -

  Aanvrager: Woningeigenaar en tevens bewoner.

 • -

  Bestaande woning: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Noordwijk en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • -

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • -

  Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg zijn om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen.

 • -

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1.

 • -

  Gereedmelding : een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingformulier met bijbehorende bewijsstukken (betalingsbewijs en factuur).

 • -

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • -

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, welke de werking van het groene dak belemmerd.

 • -

  Ingrijpende renovatie: Er is sprake van een ingrijpende renovatie wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

 • -

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houden met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals opgenomen in bijlage 1 tabel 2.

 • -

  Normbedrag: de subsidievergoeding per eenheid voor een maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1 of 2.

 • -

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk

 • -

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van gescheiden rioolstelsel.

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is voor de subsidie zoals is opgenomen in deze verordening.

 • -

  Subsidievaststelling: het besluit van het College waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • -

  Subsidieverlening: het besluit van het College dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • -

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • -

  Wooneenheid: Een deel van een tot woning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het milieubeleid van de gemeente:

 • 1.

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 3.

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

De ambitie op lange termijn is, omschreven in het energieakkoord Holland Rijnland, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Artikel 3 Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

 • 2.

  zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

 • 3.

  recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de jaren 2018 -2019 heeft de gemeenteraad een totaalbedrag van €250.000,- vastgesteld dat aan subsidies verstrekt kan worden.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheid College

Het College is bevoegd om:

 • 1.

  de percentages, normbedragen en maximale bedragen in bijlage 1 aan te passen;

 • 2.

  de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten;

 • 3.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden en verplichtingen te verbinden.

Artikel 6 Subsidietoekenning en toepassingsbereik

 • 1.

  Het college kan voor het treffen van specifieke maatregelen aan een bestaande woning/gebouw een subsidie verlenen. Deze maatregelen zijn limitatief opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Per woning/gebouw kan meerdere malen subsidie worden aangevraagd gedurende de looptijd van deze verordening.

 • 3.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2500,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Per maatregel is het subsidiebedrag maximaal €1000,-. Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2500,- en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1000,- per maatregel.

 • 4.

  Voor een subsidie komt in aanmerking: een eigenaar, tevens bewoner, van een woning in Noordwijk; optioneel gemachtigd door een VvE.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf/aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen)

 • 1.

  De in bijlage 1, tabellen 1 en 2, genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager die in eigen beheer deze maatregelen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 8 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het College op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het College.

 • 2.

  Indien de aanvrager eigenaar is van de wooneenheid of het bijbehorend bouwwerk waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, maar er nog niet woont; levert de aanvrager een kopie van de koopakte aan alsmede een intentieverklaring dat aanvrager voornemens is zelf te gaan wonen in de woning.

 • 3.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en bevat daarnaast ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • c.

   het emailadres van de aanvrager;

  • d.

   bouwjaar van de woning;

  • e.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • f.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • g.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel of voorziening;

  • h.

   rekeningnummer van aanvrager;

  • i.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • j.

   ondertekening van de aanvrager, bij een VvE de ondertekening bevoegde van de VvE.

Artikel 9 Afhandeling ontvangst

 • 1.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 5 werkdagen;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd;

 • 3.

  Een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 4.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, tweede lid.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Verlenen subsidie

Het College verleent subsidie door een beschikking af te geven onder de verplichting dat de maatregelen niet al zijn uitgevoerd voorafgaand aan de verlening van de subsidie.

Artikel 11 Afwijzen subsidie aanvraag en intrekken subsidietoekenning

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan het College de subsidie weigeren te verlenen indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht kan het College de subsidie weigeren te verlenen of de subsidietoekenning alsnog intrekken, indien:

 • 3.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 4.

  een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

 • 5.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 6.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 7.

  niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • 8.

  is begonnen met het werk, voordat de aanvraag voor de subsidie middels een beschikking is toegekend;

Artikel 12 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie;

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en de termijn van 6 maanden waarbinnen de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst en de gereedmelding digitaal moet zijn ingediend.

 • 3.

  Het College kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 13 Verzoek om vaststelling en afhandeling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het College dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn voltooid. Dit gebeurt via een volledig ingevuld, een door het College beschikbaar gesteld digitaal formulier.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerste lid is tevens de aanvraag om definitieve vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 3.

  Voor bestaande woningen geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moet indienen.

 • 4.

  Het College bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 5.

  Het College neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6.

  Het College kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 7.

  Bij de melding moeten minimaal, naast een volledig ingevuld gereedmeldingformulier, de volgende documenten worden aangeleverd, voordat het College tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan; een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd en eventueel overige gevraagde bewijsstukken.

 • 8.

  Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het gereedmeldingformulier of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 8 en 13.

 • 9.

  Het College kan afwijken van de in artikel 13, derde lid genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 10.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 11 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2019.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2018 - 2019”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordwijk gehouden op DATUM te Noordwijk.

De griffier, De voorzitter,

NAAM NAAM

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemeen:

Eigenaar-bewoners kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €2500,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Per maatregel is het subsidiebedrag maximaal €1000,-. Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening wordt in mindering gebracht op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €2500,- en op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van €1000,- per maatregel.

Voor de in deze bijlage opgenomen maatregelen is de hoogte van de aan te vragen subsidie per eenheid (normbedragen) aangegeven.

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

Isolatiemaatregel

Isolatie-waarden

Rd in m2K/W

U in W/m2K

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid 1 .

Vastgesteld normbedrag

per m². 1

Bodemisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€10,-

Gevelisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€30,-

Vloerisolatie

(eventueel met bodemfolie)

Rd ≥ 3,5

25%

€10,-

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

25%

€ 10,-

Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

25%

€20,-

Raamisolatie; HR++-glas

U ≤ 1,2

25%2

€35,-

Raamisolatie; triple glas

U ≤ 0,8

25%2

€ 45,-

1: Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan € 1000,- per maatregel.

2: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.

Tabel 2 Klimaatbestendige maatregelen

Doel meer regenwater vasthouden door middel van:

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage 1

Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximaal bedrag 1

 

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

 

25%

€25,- per m2

 

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Aansluiten regenpijp op regenwaterriool

Indien gescheiden stelsel aanwezig is

Niet van toepassing

€ 30,- per strekkende meter

 

 

Regenton

≥ 100 liter

25%

€ 50,-

 

 

Regenton

≥ 250 liter

25%

€ 100,-

 

 

Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en/of wasmachine

Filter

25%

 € 250,-

 

Verwijderen van verhard oppervlak

Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding

Vervangen door waterdoorlatende tegels, grind, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal

Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd

25%

€ 5,- per m2

 

 

Verwijderen verhard oppervlak en bodem verbeteren

Vervangen door beplanting

25%

€10,- per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag of maximumbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan € 1000,- per maatregel.