Verleende omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het aanleggen van een modelracebaan en een tuinhuisje, Burgemeester Vernède-Sportpark 1B, 2712 PW, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

  • Burgemeester Vernède-Sportpark 1B, 2712 PW Zoetermeer, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het aanleggen van een modelracebaan en een tuinhuisje, WB20170015 (verzonden d.d. 01 februari 2017);

 

Bezwaar maken?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

 

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. afdeling VVH

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

 

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

U kunt alleen een verzoek indienen als u:

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening

 

Naar boven