Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2017, 205098Overige besluiten van algemene strekkingREGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE DIEMEN 2018

 

vastgesteld door B&W, 1 4 november 2017

Inleiding

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Met dit register wordt invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting.

Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet dit register het volgende vermelden:

 • a.

  de deelnemers

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging

 • e.

  of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Naast deze wettelijk verplichte informatie vermeldt dit register tevens: de kernactiviteiten, de vertegenwoordiger van de gemeente Diemen in het bestuur en de relatie met de programma’s van de programmabegroting van de gemeente.

Gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Diemen in deelneemt:

 • 1.

  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

 • 2.

  Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

 • 3.

  Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

 • 4.

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 • 5.

  Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlandenoverleg

 • 6.

  Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

 • 7.

  Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

 • 8.

  Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland

 • 9.

  Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

 • 10.

  Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regelingen

1.Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland

 

deelnemers

Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet op de Veiligheidsregio’s.

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Amstel 1,1011 PN  Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en brandweerzorg

Vertegenwoordiger(s) bestuur

E.Boog

Programmabegroting

Programma Veiligheid en openbare orde

1.Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet afschaffing Plusregio’s

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk IV van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Verkeer en Vervoer

Vertegenwoordiger(s) bestuur

A.J.M. Scholten

Programmabegroting

Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

1.Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

 

deelnemers

Provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Provinciewet, wet milieubeheer, wetboek van strafrecht

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Amsteldijk-Noord 55, 1183 TE Amstelveen

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

•Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie

•Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu

•Het tot stand brengen en onderhoud van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het hierboven geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering

Vertegenwoordiger(s) bestuur

R.P Grondel

Programmabegroting

Leefomgeving en milieu

1.Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen,

Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad en de provincie Noord-

Holland

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Milieubeheer

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

De uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

E.Boog

Programmabegroting

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

1.Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Hoofdstuk III van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

E.Boog

Programmabegroting

Programma Bestuur en dienstverlening

1.Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam

 

deelnemers

Amsterdam, Almere, Zaanstad, Amstelveen, Diemen, Waterland, Landsmeer, Vervoerregio Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan

Kernactiviteiten

Vorm en inhoud geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

E.Boog

Programmabegroting

Programma Bestuur en dienstverlening

1.Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

 

deelnemers

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, WOZ, Belastingwet

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Paragraaf 2.2. en Hoofdstuk III van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

A.J.M. Scholten

Programmabegroting

Programma Leefomgeving en milieu & Algemene dekkingsmiddelen

1.Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

 

deelnemers

Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet publieke gezondheid

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 10, 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Openbare gezondheidszorgtaken

Vertegenwoordiger(s) bestuur

R.P. Grondel

Programmabegroting

Programma Sociaal Domein

1.Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland

 

deelnemers

Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 10, 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Amsterdam

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Openbaar lichaam

Kernactiviteiten

Openbare gezondheidszorgtaken

Vertegenwoordiger(s) bestuur

R.P. Grondel

Programmabegroting

Programma Sociaal Domein

1.Gemeenschappelijke Regeling Duo+

 

deelnemers

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet.

de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 5 en 10 van de gemeenschappelijke regeling

het adres en de plaats van vestiging

Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

bedrijfsvoeringsorganisatie

Kernactiviteiten

Aan Duo+ worden taken opgedragen ter behartiging van de belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling is getroffen. De in dit kader voor de deelnemers uit te voeren taken worden door het bestuur vastgelegd in een openbaar takenregister (artikel 4)

Binnen de aan Duo+ opgedragen taken kunnen de volgende één en ondeelbare pakketten worden onderscheiden:

Pakket Bedrijfsvoering, bestaande uit de volgende taken:

a.ICT, informatisering en automatisering

b.Personeel en Organisatie

c.Inkoop

d.Communicatie

e.Financiën

f.Juridische zaken

g.Onderdelen van Interne Dienstverlening

Pakket Buurt & Burger, bestaande uit de volgende taken:

a.Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

b.Dienstverlening

c.Beheer Openbare Ruimte

Diemen neemt het pakket Bedrijfsvoering af van Duo+.

Vertegenwoordiger(s) bestuur

E.Boog

Programmabegroting

Programma Bestuur en Dienstverlening