Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 204232BeleidsregelsBeleidsregels Loonkostensubsidie Gooise Meren 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren

gelet op artikel 4 van de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gooise Meren 2017

b e s l u i t e n:

tot het vaststellen van de

beleidsregels Loonkostensubsidie Gooise Meren 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gooise Meren 2017.

Artikel 2. Ziek- en betermeldingen

 • 1.

  Als een werknemer zich ziek meldt moet de werkgever dit direct melden bij het UWV en de gemeente Gooise Meren.

 • 2.

  De gemeente Gooise Meren schort de loonkostensubsidie op de 15e dag van de ziekmelding op.

 • 3.

  De loonkostensubsidie wordt weer hervat op de dag dat werknemer zich beter meldt.

Artikel 3. Jobcoaching

Als loonkostensubsidie wordt verstrekt, kan het college de kandidaat ondersteunen bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken in dienstbetrekking, als die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen. Deze ondersteuning vindt plaats door een gecertificeerde jobcoach.

Artikel 4. Gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de persoon afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels als toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie..

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘beleidsregels loonkostensubsidie GM 2017’.

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren d.d. 30 augustus 2017

de secretaris

D.J. van Huizen

de burgemeester

drs. H.M.W. ter Heegde

Toelichting beleidsregels

Algemeen

Artikelen die geen toelichting behoeven worden niet genoemd.

Toelichting per artikel

Artikel 2. Ziek- en betermeldingen

Een werkgever meldt een werknemer ziek bij het UWV en de gemeente op de eerste ziektedag.. In principe moet op de eerste ziektedag de loonkostensubsidie worden opgeschort. De loonkostensubsidie wordt weer opgestart op de eerste dag dat de werknemer zich beter meldt.

Als werknemers zich ziek melden, brengt dit een enorme administratieve werkstroom met zich mee. Het opschorten, opstarten, herberekenen van de loonkostensubsidie betekent relatief veel werk, vooral als de duur van de ziekte kortdurend is. Daarom zal de loonkostensubsidie pas worden opgeschort op de 15e dag van de ziekmelding.

Re-integratie tijdens ziekte

Vanaf 1 januari 2016 is de gemeente formeel verantwoordelijk voor de re-integratie van vangnetters in de ziektewet. Dit zijn personen van wie tijdens de ziekteperiode het dienstverband eindigt. Dit kan met name het geval zijn bij personen die een dienstverband hebben met een loonkostensubsidie. De ziektewetuitkering loopt door terwijl de loonkostensubsidie is beëindigd.

Het UWV draagt de re-integratie officieel over aan gemeente en informeert deze via het Inlichtingenbureau. Dit betekent dat de gemeente van het Inlichtingenbureau nieuwe rapportages ontvangt. Deze rapportages bevatten BSN’s van inwoners die, op het gebied van re-integratie vanuit de ziektewet, onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente vallen.

Artikel 3. Jobcoaching

Het kan noodzakelijk zijn dat een persoon, naast de loonkostensubsidie, op de werkplek tijdelijk begeleiding nodig heeft. Daarvoor kan een gecertificeerde jobcoach worden ingezet. De gemeente, werkgever en jobcoach bepalen de duur en inzet van de begeleiding.