Voorontwerp herziening bestemmingsplan Kom Moergestel

Plangebied en doel

Op 27 juni 2013 is het bestemmingsplan Kom Moergestel vastgesteld. Er is gebleken dat in dit bestemmingsplan een aantal fouten zit. Daarnaast zijn de regels niet altijd even goed leesbaar. Dit heeft er, samen met een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, toe geleid dat een nieuw bestemmingsplan is opgesteld. Het huidige bestemmingsplan is in deze herziening op een aantal wat kleinere punten aangepast. Het beleid en de uitgangspunten zoals aangegeven in het eerdere plan zijn niet veranderd.

 

Ter inzage voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel NL.IMRO.0824.BPKomMoergestel-VO01 ligt met ingang van 10 november tot en met 21 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen staat een directe link naar het plan op ruimtelijkeplannen.nl;

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het voor-ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Indienen inspraakreactie

U kunt tijdens de inzagetermijn uw inspraakreactie (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Vervolg

Na de behandeling van het voorontwerpplan en de inspraakreacties zal later het ontwerpplan in procedure worden gebracht. Tijdens die procedure bestaat alsnog de mogelijkheid voor eenieder tot het indienen van eventuele zienswijzen.

Naar boven