Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2017, 190095VerordeningenGemeente Landgraaf - Wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 (woonoverlast)

De raad van de gemeente Landgraaf,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2017;

overwegende,

dat per 1 juli 2017 de “Wet aanpak woonoverlast” in werking is getreden en dat daarbij een nieuwe artikel 151d Gemeentewet is ingevoerd;

dat het gewenst is toepassing te geven aan de in artikel 151d Gemeentewet bedoelde bevoegdheid;

dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf hiertoe moet worden aanpast;

gelet op het bepaalde in artikel 149 en artikel 151d van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008:

 

Artikel I

 

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 wordt gewijzigd als volgt:

 

A

 

 

Koptekst Afdeling 8 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

Bestaande tekst

 

Nieuwe tekst

Afdeling 8 Bestuurlijke ophouding

 

Afdeling 8 Bestuurlijke ophouding,

veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op

openbare plaatsen en woonoverlast

B

 

 

Koptekst “Afdeling 9 Cameratoezicht” komt te vervallen

 

 

Bestaande tekst

 

Nieuwe tekst

Afdeling 9 Cameratoezicht

 

 

 

 

 

C

 

 

Koptekst Afdeling 10 Veiligheidsrisicogebied komt te vervallen

 

 

Bestaande tekst

 

Nieuwe tekst

Afdeling 10 Veiligheidsrisicogebied

 

 

 

 

 

D

 

 

Na artikel 2.10 wordt een nieuw artikel ingevoegd:

 

 

Bestaande tekst

 

Nieuwe tekst

 

 

Artikel 2.11 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die

woning behorend erf gebruikt, of tegen

betaling in gebruik geeft aan een persoon

die niet als ingezetene met een adres in de

gemeente in basisregistratie personen is

ingeschreven, draagt er zorg voor dat door

gedragingen in of vanuit die woning of dat

erf of in de onmiddellijke nabijheid van die

woning of dat erf geen ernstige en

herhaaldelijke hinder voor omwonenden

wordt veroorzaakt.

2. Als de burgemeester een last onder

dwangsom of onder bestuursdwang oplegt

naar aanleiding van een schending van

deze zorgplicht kan hij daarbij

aanwijzingen geven over wat de overtreder

dient te doen of na te laten om verdere

schending te voorkomen. De burgemees-

stelt beleidsregels vast over het gebruik

van deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opge-

legd bij ernstige en herhaaldelijke:

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die

tijdelijk in een woning of op een erf

aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaar-

lozing van een woning of een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een

woning of een erf.

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 12 oktober 2017.

De griffier, De voorzitter,