Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2017, 18649BeleidsregelsRegeling Toegang Peuteropvangvoorziening Leiderdorp 2017

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

gelet op de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aanbod voor alle peuters, financieel gecommuniceerd in de meicirculaire 2016, gelet op het bepaalde in artikel 108 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

Overwegende dat peuteropvang een positieve bijdrage levert aan de opvoeding en ontwikkeling van een kind;

dat de middelen, vloeiende uit de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aanbod voor alle peuters specifiek bedoeld zijn om een toegang te creëren voor peuters van ouders die geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

 

Besluit vast te stellen: Regeling Toegang peuteropvangvoorziening Leiderdorp 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Peuter: een kind in de leeftijd vanaf 2 jaar en tot 4 jaar oud.

 • 2.

  Peuteropvang: een dagbesteding voor peuters, die voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Inspectie Kinderopvang;

 • 3.

  Ouders: de ouder(s) van, of voogdij-hebbende volwassene(n) over een peuter;

 • 4.

  Kinderopvangtoeslag: Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor ouders van wie het kind naar erkende kinderopvang gaat. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van:

  • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat;

  • het soort opvang;

  • het aantal opvanguren;

  • het uurtarief;

  • het (gezamenlijke) inkomen.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dienen ouders te werken, een traject naar werk te volgen of een opleiding of inburgeringscursus te volgen.

 • 5.

  Peuteropvangvoorziening: de uitvoerende organisatie van peuteropvang. Zij kunnen meerdere locaties peuteropvang hebben, en deze eventueel nog delen met het bieden van andere diensten, zoals bijvoorbeeld kinderopvang, of naschoolse opvang.

 • 6.

  VVE: afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Om kinderen met een taalachterstand te ondersteunen zijn gemeenten wettelijk verplicht voldoende plekken te creëren in peuterspeelzalen en/of kinderopvang waar kinderen kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie. De basisscholen zijn op hun beurt verplicht om in de periode van 4 tot en met 6 jaar vroegschoolse educatie aan te bieden aan kinderen met een taalachterstand. Samen vormt dit de Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

  • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van de taalvaardigheid.

  • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

  • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal.

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

 

Artikel 2. Doel en doelgroep

 • 1.

  Het door middel van een financiële ondersteuning toegankelijk maken van peuteropvang voor peuters, woonachtig in Leiderdorp, wiens ouders naar aanleiding van een ingediende aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  Deze regeling geldt niet voor peuters met een indicatie voor VVE.

Artikel 3. Toegang tot de peuteropvangvoorziening

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op grond van dit besluit, dienen ouders een aanvraag in te dienen bij het college, middels het formulier aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang. De aanvraag moet een inkomensverklaring die ten hoogste 1 jaar oud is (T-1) bevatten.

 • 2.

  Het college mandateert de bevoegdheid om deze aanvragen te ontvangen, beoordelen, en het besluit tot toegang tot de peuteropvangvoorziening toe te kennen, aan peuteropvangvoorzieningen, die voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6 van dit besluit.

 

Artikel 4. Inhoud van het besluit

 • 1.

  Ouders van wie de aanvraag is gehonoreerd, ontvangen maximaal 20 uur (van max 5 uur per dagdeel) peuteropvang per maand met een inkomensafhankelijke korting. Zie voor deze specifieke korting bijlage 1.

 • 2.

  Het gereduceerde tarief geldt alleen voor de daadwerkelijk geplande uren.

 • 3.

  Indien ouders meer dagdelen per maand willen afnemen, betalen zij over de extra uren het niet-gereduceerde tarief van de kinderopvang.

 • 4.

  Wijzigingen in de inkomensafhankelijke korting van de gemeente vinden plaats per kalenderjaar. Ouders en peuteropvangvoorzieningen worden hier uiterlijk 2 maanden van tevoren van op de hoogte gebracht.

 

Artikel 5. Vrije keuze van ouders voor aanbieders

 • 1.

  Ouders mogen zelf de aanbieder van peuteropvang uitkiezen, als de peuteropvangvoorziening maar minstens één locatie in Leiderdorp heeft.

 • 2.

  Hoewel het ouders vrij staat zelf de aanbieder uit te kiezen, is het mogelijk dat de gewenste peuteropvangvoorzieningen geen opvang kan aanbieden op het gewenste dagdeel. Ouders en opvang zijn samen verantwoordelijk om hier in redelijke mate een inspanning op te plegen om er samen uit te komen.

 • 3.

  Mocht de situatie in artikel 5, lid 2 zich veelvuldig voordoen, dan verwacht de gemeente dat de peuteropvangvoorziening dit meldt bij de gemeente Leiderdorp.

 

Artikel 6. Voorwaarden voor Peuteropvangvoorziening

 • 1.

  Om deel te nemen aan de Regeling Toegang Peuterspeelvoorziening Leiderdorp 2017 en de daarbij behorende bevoegdheden te mogen uitvoeren namens het college van Leiderdorp zoals gesteld in artikel 3, dient de peuteropvangvoorziening te voldoen aan de volgende eisen:

  • De peuteropvangvoorziening heeft locatie(s) in Leiderdorp;

  • De peuteropvangvoorziening is openbaar en voor iedereen toegankelijk, ongeacht religie, ras, afkomst, of welke uitsluitingsgronden dan ook.

  • de peuteropvangvoorziening is bereid regelmatig in overleg te treden met de gemeente en andere deelnemende peuteropvangvoorzieningen over de uitvoering van de Regeling Toegang Peuterspeelvoorziening Leiderdorp 2017.

  • De peuteropvangvoorziening biedt de gereduceerde tarieven alleen aan op locaties in Leiderdorp. In overleg met de gemeente kan dit ook voor Leiderdorpse peuters plaatsvinden op peuteropvanglocaties binnen een straal van 2 km van de gemeentegrenzen van Leiderdorp.

 • 2.

  De peuteropvangvoorziening kan in het lopende jaar geen tariefwijzigingen doorvoeren voor de ouders van peuters die via de Toegang Peuterspeelvoorziening Leiderdorp 2017 peuteropvang genieten. Tariefwijzigingen vinden alleen plaats per 1 januari en worden uiterlijk twee maanden van tevoren gecommuniceerd naar de gemeente en ouders.

 

Artikel 7. Verwerking facturen tussen gemeente en peuteropvangvoorziening

 • 1.

  Peuteropvangvoorzieningen die kinderen via deze regeling geplaatst krijgen, verzamelen de volgende noodzakelijke gegevens en voegen deze toe bij de facturering aan de gemeente:

  • namen van de ouders en de peuter;

  • NAW gegevens;

  • Inkomensverklaring, geleverd door de ouder(s) om in aanmerking te komen;

  • kopie van de ondertekende aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang;

  • aantal afgenomen uren van deze peuter;

  • eventueel een melding dat het kind die maand gestopt is met gebruik maken van de regeling;

  • de (niet gereduceerde) kosten per uur zoals deze zijn vastgesteld door de aanbieder voor alle peuters, minus de al betaalde bijdrage van de ouders;

  • het totaal te verrekenen bedrag met de gemeente.

 • 2.

  Indien meer dan één kind per peuteropvangvoorziening gebruik maakt van de regeling, wil de gemeente naast bovenstaande gegevens, ook een verzamelfactuur.

 • 3.

  De gemeente betaalt deze facturen binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

Artikel 8. Controle facturen

 • 1.

  De gemeente heeft het recht vanuit de Gemeentewet 213a rechtmatige, doelmatige en doeltreffende controle(s) te voeren.

 

Artikel 9. Onrechtmatig gebruik ouders

 • 1.

  Indien ouders zich met opzet schuldig maken aan onrechtmatig gebruik van de regeling, wordt het verschil tussen het gereduceerde tarief en het volle tarief in zijn geheel teruggevorderd over het lopende kalenderjaar door de peuteropvangvoorziening, plus eventuele administratieve kosten van de peuteropvangvoorziening.

Artikel 10. Onrechtmatig gebruik Peuteropvangvoorzieningen

 • 1.

  Aanbieders die met opzet misbruik maken van de regeling zal door de gemeente het recht worden ontzegd nog langer op deze regeling te factureren.

 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit

Besluit toegang peuteropvangvoorziening 2017, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Toegang peuterspeelvoorziening Leiderdorp 2017.

 • b.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 februari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17-1-2017,

 

Het College van Burgemeester en wethouders,

 

De secretaris, de burgemeester,