Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Zuidplas 2017

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

 

Gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Zuidplas:

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders wijst functionarissen aan die belast worden met het:

 • 1.

  informatiebeheer

 • 2.

  beveiligingsbeheer

 • 3.

  privacy beheer

 • 4.

  systeembeheer

 • 5.

  toezicht

 • 6.

  control informatiebeveiliging

Artikel 2  

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • a)

  gegevensbeheer;

 • b)

  applicatiebeheer;

 • c)

  gegevensverwerking;

 • d)

  het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, tweede lid, onder sub e, van de Wet BRP bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer

Artikel 3  

De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 4  

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a)

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b)

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • c)

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 13 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d)

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

 • e)

  periodiek overleg tussen hem en de op basis van de regeling aangewezen beveiligingsbeheerders;

 • f)

  richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 5  

De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet BRP naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

 • b.

  de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6  

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten:

 • a)

  persoonsinformatievoorziening;

 • b)

  beveiliging;

 • c)

  gegevenskwaliteit;

 • d)

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 7  

De informatiebeheerder beslist:

 • a)

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

 • b)

  op verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

 • c)

  op verzoeken van derden als genoemd in artikel 3.6 van de Wet BRP en als genoemd in de bij Aanwijzingsbesluit genoemde derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

 • d)

  over de wijze van de verstrekking van gegevens 1 met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b en c.

Artikel 8  

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a)

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b)

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 7 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet BRP, de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens;

 • c)

  de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen worden nageleefd;

 • d)

  dat alle in artikel 2, genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen en van de gevolgen van deze installatie;

 • e)

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Beveiligingsrichtlijn BRP en Waardedocumentenging worden nageleefd.

Artikel 9  

 • 1.

  De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van de Beveiligingsrichtlijn BRP en Waardedocumenten op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

 • 2.

  De informatiebeheerder, of een op grond van de artikelen 1 en 2 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen aangaan.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

Artikel 10  

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a)

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen;

 • b)

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet BRP en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen;

 • c)

  de communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de basisregistratie personen en andere houders van voorzieningen voor de basisregistratie personen over gegevensverwerking;

 • d)

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisregistratie personen;

 • e)

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

Artikel 11  

De gegevensbeheerder voorziet in controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen.

Artikel 12  

De gegevensbeheerder is bevoegd, in overleg met de applicatiebeheerder, vanuit de in artikel 10 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

Artikel 13  

 • 1.

  Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de basisregistratie personen onderworpen aan een inhoudelijke controle door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2.

  De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 3.

  De gegevensbeheerder voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet BRP, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

Artikel 14  

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 40.2 genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 15  

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem waarmee de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen wordt gevoerd (hierna toepassingssysteem).

Artikel 16  

De systeembeheerder voorziet in:

 • a)

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b)

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de BRP is opgesteld;

 • c)

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d)

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 17  

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a)

  direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b)

  aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   reconstructiemaatregelen.

Artikel 18  

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 40.2 genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 19  

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • 1.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • 2.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • 3.

  de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

 • 4.

  de bijhouding van een dossier van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 7 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • 5.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • 6.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • 7.

  de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

 • 8.

  een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder 7 genoemde problemen en klachten;

 • 9.

  de voorlichting aan de alle in artikel 2 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • 10.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 • 11.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

 • 12.

  de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 • 13.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde.

 • 14.

  Een logboek waarin alle gegevensverstrekkingen worden bijgehouden.

Artikel 20  

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a)

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b)

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c)

  het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

 • d)

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 21  

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a)

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b)

  over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

Artikel 22  

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen.

Artikel 23  

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit de Beveiligingsrichtlijn BRP en Waardocumenten worden nageleefd.

Artikel 24  

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a)

  het overleg genoemd in artikel 40.2

 • b)

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacy beheer BRP en fraude coördinatie BRP.

Artikel 25  

 • 1.

  De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder en het college van burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet BRP en Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen.

 • 2.

  De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a)

   de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 7, onder b, c en d van deze regeling;

  • b)

   het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacy voorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de BRP die voortvloeien uit de Wet BRP en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 26  

De privacybeheerder adviseert over:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de Wet BRP respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de Wet BRP ingediend worden en de eventuele privacy toets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de Wet BRP;

 • c.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 27  

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 25, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 28  

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet BRP en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Artikel 29  

De privacybeheerder is tevens fraudecoördinator BRP. Taken zijn:

 • a.

  Signaleringen van woon – en adresfraude of actie ondernemen bij twijfelgevallen. In het kader van fraude uitkomsten delen met zowel binnengemeentelijke als buitengemeentelijke organisaties.

 • b.

  Samenwerking met gemeentelijke afdelingen of externe ketenpartners bevorderen, denk hierbij aan regelmatige overleggen of het combineren van bevoegdheden, om woon – en adresfraude tegen te gaan.

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking

Artikel 30  

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • 1.

  het verwerken van de gegevens in de basisregistratie personen overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de Wet BRP voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp GBA ) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

 • 2.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 • 3.

  de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • 4.

  de behandeling van mutaties;

 • 5.

  de behandeling van het netwerkverkeer;

 • 6.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

 • 7.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de Wet BRP en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet BRP geen ontleningstatus is gegeven;

 • 8.

  de dagelijkse controle van de in de basisregistratie personen aangebrachte actualiseringen;

 • 9.

  de kennisgevingen aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerkingen in de BRP;

 • 10.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de basisregistratie personen;

 • 11.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de Wet BRP respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • 12.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de Wet BRP ingediend worden en de eventuele privacy toets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de Wet BRP;

 • 13.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 14.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 15.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

 • 16.

  een beslissing binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een overheidsorgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het overheidsorgaan in kennis van deze beslissing.

 • 17.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet BRP;

Artikel 31  

De gegevensverwerkers:

 • 1.

  beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet BRP worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • 2.

  beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

 • 3.

  stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge sub b van dit artikel.

Hoofdstuk 8 De toezichthouder

Artikel 32  

De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

Artikel 33  

De toezichthouder controleert of de burger voldoet zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de BRP (artikel 2.38), de wijziging van diens adres (2.39), het rechtmatig gebruik van een briefadres (2.40 t/m 2.42), zijn vertrek uit Nederland (2.43), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 34  

De toezichthouder ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet BRP.

Artikel 35  

 • 1.

  De toezichthouder ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 32, bevoegd:

  • a.

   met uitzondering van het zonder toestemming van een bewoner betreden van een woning, elke plaats te betreden met meeneming van apparatuur (zoals laptop, fotocamera);

  • b.

   zich zo nodig toegang verschaffen met behulp van de sterke arm;

  • c.

   zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

  • d.

   inlichtingen te vorderen;

  • e.

   inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

  • f.

   zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

  • g.

   onderzoek te doen;

  • h.

   rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet BRP, als genoemd in artikel 33.

Artikel 36  

De toezichthouder voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker. Daar de toezichthouders ook gegevensverwerker zijn is dit niet altijd van toepassing.

Artikel 37  

 • 1.

  De toezichthouder is bevoegd om namens burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete op te leggen.

 • 2.

  De toezichthouder neemt bij gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gemeente Zuidplas ter zake geldende beleidsregels in acht.

Artikel 38  

De toezichthouder legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoekrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer

Artikel 39  

 • 1.

  De beveiligingsbeheerder BRP en beveiligingsbeheerder Waardedocumenten zijn verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de gemeente Zuidplas uitvoering geef aan de Wet BRP en voor het gegevensmagazijn.

Artikel 40  

 • 1.

  De beveiligingsbeheerder BRP en beveiligingsbeheerder Waardedocumenten ondersteunen en adviseren de informatiebeheerder op het gebied van informatiebeveiliging op zodanige wijze, dat de informatiebeheerder diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 4 en 5 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

 • 2.

  De beveiligingsbeheerder BRP en beveiligingsbeheerder Waardedocumenten coördineren de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten en heeft daarover periodiek overleg.

Artikel 41  

De beveiligingsbeheerder BRP en beveiligingsbeheerder Waardedocumenten zijn bevoegd:

 • a)

  uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 39, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b)

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen en waardedocumenten, waarbij de beveiliging in het geding is.

Artikel 42  

De beveiligingsbeheerder BRP en beveiligingsbeheerder Waardedocumenten:

 • a)

  Onderkennen en reageren op incidenten en adviseren over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

 • b)

  Stellen passende normen en controlemaatregelen op;

 • c)

  implementeren beveiligingsmaatregelen;

 • d)

  coördineren en handhaven de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

Artikel 43  

De beveiligingsbeheerders zijn het aanspreekpunt op het gebied van Informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

Artikel 44  

De beveiligingsbeheerders BRP en Waardedocumenten:

 • a)

  nemen deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg;

 • b)

  participeren in de ontwikkeling en formulering van het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid door deelname aan het binnengemeentelijke beveiligingsoverleg wat minimaal 4 maal per jaar plaatsvindt.

Artikel 45  

De beveiligingsbeheerders BRP en Waardedocumenten rapporteren jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder en verzorgt de bijdragen aan de gemeentebrede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot persoonsinformatie-voorziening. De actiepunten die voortvloeien uit de rapportage worden opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten.

Hoofdstuk 10 Het beveiligingscontrol BRP

Artikel 46  

De controller informatiebeveiliging BRP is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten en met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde baseline informatiebeveiliging gemeenten.

Artikel 47  

De controller informatiebeveiliging BRP is bevoegd om het management van de afdeling Dienstverlening dwingende adviezen te geven ten aanzien van de naleving van de beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten.

Artikel 48  

De controller informatiebeveiliging BRP ziet er op toe dat:

 • a)

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten worden nageleefd;

 • b)

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 49  

De controller informatiebeveiliging BRP adviseert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders over beveiligingsaspecten die uit het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten voortvloeien.

Artikel 50  

De controller informatiebeveiliging BRP voorziet in samenwerking met de beveiligingsbeheerders in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening BRP en Waardedocumenten.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

Artikel 51  

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet BRP evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de BRP in het gegevensmagazijn.

Artikel 52  

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 53  

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Zuidplas 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

03 oktober 2017.

K.J.G. Kats, C.E. Bos

Burgemeester gemeentesecretaris

Toelichting

Inleiding

Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Organisatieonderdelen van de gemeente dienen gegevens over de personen met wie ze zaken doen te betrekken uit de BRP.

 

Op grond van artikel 4.15 van de Wet BRP mag de gemeente gebruik blijven maken van het GBA-systeem waarmee ze werkte tot aan het moment van inwerkingtreding van de Wet BRP. In aansluiting op artikel 4.15 van de Wet BRP, wordt in deze regeling de term ‘oude gemeentelijke voorziening voor de uitvoering van de BRP’ gebruikt, in deze toelichting afgekort tot GV. In GV registreert de gemeente gegevens over haar inwoners.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond van artikel 1.9 Wet BRP verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen waarmee de Wet BRP wordt uitgevoerd. De centrale voorzieningen (afgekort CV) zullen gegevens gaan bevatten over alle personen die in Nederland woonachtig zijn (ingezetenen) en over personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). Vooralsnog zal de minister aan de Wet BRP uitvoering geven met behulp van de reeds bestaande landelijke voorziening voor de GBA, de GBA-V, en met een voorziening voor registratie voor de niet-ingezetenen (RNI).

 

In de praktijk vindt distributie van persoonsgegevens doorgaans niet (meer) rechtstreeks vanuit de BRP plaats, maar vanuit een specifiek daarvoor ingericht gegevensmagazijn. Dat gegevensmagazijn wordt gevoed zowel vanuit de GV (inwoners) als vanuit de (toekomstige) centrale voorziening (voor de niet-inwoners en niet-ingezetenen). Het hiervoor beschrevene wordt geïllustreerd met figuur 1.

 

Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

 

NB

 

NB

Bij gemeenten is een ongemakkelijke situatie ontstaan vanwege de door de Tweede Kamer bij de minister van BZK afgedwongen stop van Operatie BRP. Inmiddels is een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft.

 

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens

In lijn met de beweging Samen Organiseren is afgelopen weken een groep gemeenten opgestaan waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem die samen met de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ernaar streven niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne persoonsregistratie verloren te laten gaan. Dat resulteerde in een initiatief met als werktitel ‘Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens’. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.

Een team van voorheen bij Operatie BRP betrokkenen draagt bij aan dit initiatief. Met hen en betrokken gemeenten maken zij een ontwerp voor de Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens.

 

Beheer en Toezicht BRP

Uit oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht is het noodzakelijk voor de GV een aantal taken te benoemen en vast te leggen in een regeling waarin de hoofdlijnen van het beheer van en toezicht op de GV is geregeld. Los van de noodzaak verplicht ook de wetgever het college van burgemeester en wethouders via artikel 1.11 Wet BRP, zich te houden aan de nadere regels van de systeembeschrijving (vooralsnog Logisch Ontwerp GBA). Het logisch ontwerp schrijft in hoofdstuk 8 de aanwijzing door burgemeester en wethouders voor van functionarissen die een aantal beheertaken uitvoeren. Deze hebben alleen betrekking op de GV.

 

De regeling is formeel gezien bedoeld voor de gegevensverwerking in de GV. Op de gegevens van inwoners en niet-inwoners in het gegevensmagazijn is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De verwerking van de uit de BRP afkomstige gegevens met behulp van het gegevensmagazijn dient te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar de Wbp schrijft geen vergelijkbare regeling voor.

 

Desondanks is het van belang om uit oogpunt van eenheid van persoonsinformatie- en privacybeleid en beheersbaarheid van de informatiestromen ook de voor het gegevensmagazijn relevante beheeraspecten onder te brengen respectievelijk te integreren in de regeling voor de GV. Daarmee ontstaat een ‘regeling voor informatievoorziening basisgegevens’, die zowel betrekking heeft op het beheer van de GV als op het gegevensmagazijn.

 

Verdeling beheer- en toezichtrollen BRP

Deze regeling onderkent naast een aantal beheerrollen, te weten informatiebeheer, gegevensbeheer, applicatiebeheer, technisch beheer, beveiligingsbeheer en privacy beheer ook de rol van de gegevensverwerker, toezichthouder en controller informatiebeveiliging BRP. Gegevensverwerkers verwerken uitsluitend de persoonsgegevens voor de GV. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de basisgegevens van personen die niet tot de bevolking van de gemeente worden gerekend, ligt namelijk bij de beheerder van de GV’s van de andere gemeenten en bij de beheerder van de centrale voorzieningen, de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)

 

Beveiligingsbeheer BRP en beveiligingscontrol BRP

Voor een correcte uitvoering van beveiligingsbeheer en -toezicht (en tevens aansluiting op de baseline informatiebeveiliging gemeenten) is het noodzakelijk om de inhoud van beheer en toezicht in aparte rollen onder te brengen. De regeling bevat nu in hoofdstuk 9 het beveiligingsbeheer en in hoofdstuk 10 het beveiligingstoezicht (control).

 

Privacybeheer BRP en fraude coördinatie BRP

De privacybeheerder heeft als rol de informatiebeheerder te adviseren over alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking waarvoor de informatiebeheerder verantwoordelijk is. Daarnaast adviseert de privacybeheerder degenen die belast zijn met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet BRP en Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen.

 

De taken van de privacybeheerder beperken zich in deze regeling niet tot de verwerking van persoonsgegevens uit de GV. Verzoeken uit de organisatie om gegevens uit de GV zowel als uit de centrale voorzieningen dienen door de privacybeheerder getoetst te worden op doelbinding, rechtmatigheid, proportionaliteit, etc. Daaronder valt ook de advisering over de wijze van verstrekking van gegevens uit de BRP en over de koppelingen tussen het gegevensmagazijn en de verschillende systemen van de gebruikers in de organisatie. De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder die moet beslissen op dergelijke verzoeken. Een verzoek kan inhouden gebruik te maken van de bestaande ministeriële autorisatie, maar ook uitbreiding van de autorisatie in verband met de uitvoering van een taak die nog niet in het autorisatiebesluit is voorzien.

 

Na de jaarlijkse kwaliteitssteekproef van 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken geadviseerd om een fraudecoördinator BRP te benoemen. Deze fraudecoördinator signaleert (mogelijke) woon – en adresfraude en deelt de informatie met binnen- als buitengemeentelijke organisaties. Tevens moet de fraudecoördinator de samenwerking met gemeentelijke afdelingen of externe ketenpartners bevorderen.

 

Aanwijzing van functionarissen

Het eerste hoofdstuk betreft de aanwijzing van de functionarissen die worden belast met de verschillende beheer- en toezichtrollen. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de functionarissen aan waarvan de inhoud van de rol die zij vervullen niet is beperkt tot de GV of het gegevensmagazijn.

 

Gelet op de noodzaak van een onafhankelijke rolinvulling, wijzen burgemeester en wethouders de privacybeheerder aan. Bij de gemeente Zuidplas is er een privacybeheerder BRP en een privacybeheerder gemeentebreed.

 

De informatiebeheerder voorziet in de aanwijzing van het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer uit de GV en het gegevensmagazijn. De informatiebeheerder als bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de gegevens in de GV en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

 

De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit BRP, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit, maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer.

 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 betreft de aanwijzing van de functionarissen door het college van burgemeester en wethouders en door de informatiebeheerder. De hoofdstukken 2 tot en met 10 bevatten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol. De slotbepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 11. De besluiten tot aanwijzing van de functionarissen die invulling geven aan de rollen in deze regeling door burgemeester en wethouders respectievelijk de informatiebeheerder zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3. De aanwijzing is per functie.

Bijlage 1 Begrippen met definities behorende bij de regeling beheer en toezicht

 

 

 • 1.

   

de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315);

 • 2.

   

gemeentelijke voorziening:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de ingeschrevenen van de gemeente Zuidplas waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is;

 • 3.

   

gegevensmagazijn:

Magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Zuidplas;

 • 4.

   

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet BRP, in de basisregistratie is opgenomen;

 • 5.

   

centrale voorzieningen:

De (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet BRP;

 • 6.

   

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet BRP betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen;

 • 7.

   

informatiebeheerder:

de functionaris die namens het college burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • 8.

   

informatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 • 9.

   

Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en Waardedocumenten:

Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening van de gemeente Zuidplas, hierin staan ook de acties n.a.v. de jaarlijkse kwaliteitsproef / zelfevaluatie.

 • 10.

   

Beveiligingsrichtlijn BRP en Waardedocumenten

is een aanvulling op het algemene informatiebeveiligingsbeleid en geeft invulling aan specifieke eisen ten aanzien van het vakgebied BRP en waardedocumenten

 • 11.

   

beveiligingsbeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de inrichting, organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening;

 • 12.

   

beveiligingscontrol:

het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging;

 • 13.

   

gegevensbeheer:

 

het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • 14.

   

systeembeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet BRP;

 • 15.

   

applicatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • 16.

   

privacybeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit;

 • 17.

   

gegevensverwerking:

het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • 18.

   

Toezicht:

het geheel van activiteiten gericht op de bewerkstelliging dat de burger zijn verplichten op grond van de Wet BRP nakomt.

 

Bijlage 2: Aanwijzing van beheerfunctionarissen BRP door burgemeester en wethouders

Op grond van artikel 1 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen,

 

 

Onderwerp

rol

wie

Informatie

Informatiebeheerder

plaatsvervanger

Afdelingshoofd Dienstverlening

Clusterhoofd Kwalliteit & Proces

Beveiliging

Beveiligingsbeheerder BRP

plaatsvervanger

Medewerker Publieksdiensten A

 

Medewerker Publieksdiensten A

Beveiliging

Beveiligingsbeheerder

Waardedocumenten

Plaatsvervanger

Adviseur Dienstverlening

 

Medewerker publieksdiensten A

 

Privacy

Privacybeheerder en fraudecoördinator BRP

 

plaatsvervanger

Adviseur Dienstverlening A

     

Medewerker Publlieksdiensten A

Systeem

Systeembeheerder

plaatsvervanger

Beheerder ICT afdeling bedrijfsvoering

Beheerder ICT afdeling bedrijfsvoering

Toezicht

(Incl. bestuurlijke boete)

Toezichthouders

   

Alle medewerkers publieksdiensten A en B en Buitengewoon opsporingsambtenaren, afdeling Strategie & Beleid

SV land (externe medewerker adresonderzoek)

Control

Controller informatiebeveiliging BRP

 

plaatsvervanger

Clusterhoofd Kwaliteit & Proces

   

Beleidsadviseur B, afdeling Bedrijfsvoering

Deze bijlage vervangt bijlage 1 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen die is vastgesteld op 12 juli 2016.

 

Datum: 03 oktober 2017

 

Het college voornoemd,

 

K.J.G Kats C.E. Bos

Burgemeester Gemeentesecretaris

 

Vervolg Bijlage 2: Overzicht namen van beheerfunctionarissen BRP 1 september 2017

 

Onderwerp

rol

wie

Informatie

Informatiebeheerder

plaatsvervanger

vacature

Mevr. J. Driessen

Beveiliging

Beveiligingsbeheerder BRP

plaatsvervanger

Mevr. N. van’t Hof

 

vacature

Beveiliging

Beveiligingsbeheerder

Waardedocumenten

plaatsvervanger

Mevr. W. Heijstek

 

N. van ‘t Hof

Privacy

Privacybeheerder en fraudecoördinator BRP

plaatsvervanger

Mevr. W, Heijstek

   

Mevr. N. van’t Hof

 

Systeem

Systeembeheerder

plaatsvervanger

Dhr. E. van der Steenoven

Dhr. H. van Haaster

Toezicht

(Incl. bestuurlijke boete)

Toezichthouders

 

Mevr. N. van’t Hof, mevr. W. Tomasila, mevr. M. Minkes, mevr. E. Terlouw

 

Dhr. E. Slinger

 

Dhr. H. Mink (extern SV-land)

 

Control

Controller informatiebeveiliging

BRP

plaatsvervanger

Mevr. J. Driessen

   

Dhr. A.Mulderij

 

 

NB Bij de beheerdersrollen zijn bij specifieke functies belegt. Indien de beheerders niet meer werkzaam zijn voor gemeente Zuidplas komt de beheerdersrol dan ook automatisch terecht bij zijn of haar plaatsvervanger. Indien de beheerdersrol op deze wijze toch niet vervuld kan worden dan moet de beheerdersrol opnieuw aangewezen worden door

Bijlage 3: Aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder

Op grond van artikel 2 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerder BRP is aangewezen mevr. N. van ‘t Hof, medewerker publieksdiensten A afdeling Dienstverlening.

Plaatsvervanger is medewerker publieksdiensten A afdeling Dienstverlening. (vacature)

 

Naast de gegevensbeheerders zijn tevens belast met het berichtenverkeer:

Alle medewerkers publieksdiensten B, afdeling Dienstverlening.

 

Applicatiebeheer

Applicatiebeheerder BRP is mevr. A. Vermeulen

Applicatiebeheerder DDS is mevr. M. Eering.

 

Plaatsvervanger: Kleine zaken worden binnen de afdeling Dienstverlening waargenomen en bij grote calamiteiten worden diensten van de leverancier afgenomen.

 

Gegevensverwerking en gebruikers BRP

Als gegevensverwerkers zijn alle medewerkers publieksdiensten A, B, C, D en E van de afdeling Dienstverlening aangewezen.

 

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de wet

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring worden toegekend aan:

Alle medewerkers publieksdiensten A en B van de afdeling Dienstverlening.

 

Datum: 26 september 2017

 

Mevr. J. Driessen,

Informatiebeheerder en

clusterhoofd Kwaliteit & Proces

Naar boven