Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 18332Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Reglement voor seniorenconvent

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

Gemeentewet en reglement van orde;

het voorstel van de griffier van 26 oktober 2016;

de bespreking in de commissie Bestuur en financien van 6 december 2015 en 17 januari 2017;  

Besluit

Artikel I

Het reglement voor het seniorenconvent Stichtse Vecht 2011 als volgt te wijzigen (punt a. ook in  evt. andere regelingen):

 a:“seniorenconvent” wijzigen in “fractievoorzittersoverleg” 

b. artikel 2 lid 1: Het seniorenconvent heeft als functie te dienen als ad hoc overleg…..etc

c. aan artikel 2 lid 1 wordt toegevoegd: Geheime informatie wordt primair via de commissies verstrekt.  

d. aan artikel 2 lid 2 wordt toegevoegd: De griffier maakt hiervoor jaarlijks een rooster.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

  

31 januari 2017

 

Griffier Voorzitter