Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2017, 178030Overige besluiten van algemene strekkingDe teamleider Publiek van de BEL Combinatie

 

gelet op de gelijkluidende besluiten van 11 april 2017 van resp. de colleges en burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren tot verlening, in het kader van de zogenoemde BEL-samenwerking, van volmacht en mandaat van uitvoeringsbevoegdheden en ondertekeningsbevoegdheden welke deze bestuursorganen toekomen aan de directeur van de BEL Combinatie;

gelet op het besluit van de directeuren van de BEL Combinatie van 18 april 2017 tot verlening van ondermandaat aan teamleiders en functionarissen die tijdelijk zijn benoemd in de rol van coördinator van bovengenoemde uitvoerings- en ondertekeningsbevoegdheden;

overwegende dat het ten behoeve van een slagvaardige en efficiënte dienstverlening noodzakelijk is dat de bevoegdheden van onder andere de Wet BRP, Wet op de lijkbezorging, Kieswet, Wegenverkeerswet, Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, door de bij de BEL Combinatie werkzame medewerkers in de functie van medewerker Gemeentelijke Basis Administratie/Burgerlijke Stand, Allround medewerker Burgerzaken en medewerker Klant Contact Centrum worden uitgeoefend;

verleent tevens, onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 14 juli 2016, ten aanzien van de in de bijlage genoemde bevoegdheden en met inachtneming van de in de besluiten van 11 en 18 april 2017 gegeven beperkingen en aanwijzingen, ondermandaat aan de resp. Medewerkers Gemeentelijke Basis Administratie/Burgerlijke Stand, Allround medewerkers Burgerzaken en medewerkers Klant Contact Centrum, een en ander zoals vermeld op de bij dit besluit behorende mandatenlijst bevoegdheden afdeling Publiek.

Eemnes, 10 oktober 2017

T.van der Velde

Teamleider Publiek BEL Combinatie

Mandaten lijst bevoegdheden Afdeling Publiek :

Algemeen

Bevoegdheid

Wettelijke

Grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden

verlenen verlof tot

cremeren/begraven na

de wettelijke termijn

Wet op de

lijkbezorging

Bgm

ambtenaar van de burgerlijke stand

na positief ad-

vies arts;

binnen 36 uur na

overlijden, toe-

stemming OvJ

verlenen verlof tot

ontleding

Wet op de

Lijkbezorging

Bgm

ambtenaar van de burgerlijke stand

 

toestemming tot

asverstrooiing

Algemene plaatselijke verordening

B&W

ambtenaar van de burgerlijke stand

 

verlof tot herbegraving

Wet op de lijkbezorging

Bgm

ambtenaar van de burgerlijke stand

 

afgifte van laissez-passez

Besluit op de lijkbezorging

Bgm

ambtenaar van de burgerlijke stand

 

benoemen babs voor 1 dag

Burgerlijk wetboek

B&W

medewerker GBA/BS,

allround medewerker burgerzaken

 

Basisregistratie Personen

Bevoegdheid

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden

afgifte uittreksels en verklaringen omtrent personen

uit de BRP

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker

burgerzaken

 

legaliseren van documenten en handtekeningen

Wet BRP

B&W

medewerker

GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

in ontvangst nemen van een verzoek tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag

Wet op de justitiële docu- mentatie

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

afgifte bewijs nederlanderschap

Wet BRP

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

attestatie de vita

Wet BRP

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

het ambtshalve aan-passen van de BRP

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

onderzoek adres

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

voornemen tot afvoering onbekend

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker

burgerzaken

 

beschikking nemen tot afvoering onbekend

Wet BRP

B&W

teamleider

 

Voornemen om gegevens BRP te gaan verstrekken ondanks geheimhouding

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker

burgerzaken

 

Verstrekken persoonsgegevens ondanks geheimhouding

Wet BRP

B&W

teamleider

 

Aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg geven

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS

 

Een gegeven over de burgerlijke staat niet opnemen, dan wel een afschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS

 

Een gegeven over de nationaliteit niet opnemen

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS

 

Ambtshalve overgaan tot inschrijving of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS

 

Bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde plaatsen

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS

 

Niet voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.55 tot en met 2.58 van de Wet BRP

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

Verstrekking van gegevens aan derden (artikelen 2.59, 3.22 en 3.23 Wet BRP)

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS,allround medewerker burgerzaken

 

afnemen van een verklaring onder eed

of belofte

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS,allround medewerker burgerzaken

 

Positief besluit nemen op een verzoek tot registratie in de BRP met een briefadres

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

Het nemen van een voornemen en besluit tot weigering van de registratie in de BRP met een briefadres

Wet BRP

B&W

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

aanvragen van informatie uit straf- justitiële-, documentatie en politieregisters

Wet op de verklaringen omtrent het gedrag en de justitiële documentatie en het Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Bgm

aan de medewerker die voor deze bevoegdheid bij het Ministerie van Justitie is aangemeld

 

positief adviseren op naturalisatieverzoeken;

in ontvangst nemen en bevestiging optie- verklaring;

Rijkswet op het Neder- landerschap

Bgm

medewerker GBA/BS

Afwijzing en negatief advies door am, kennis- geving aan Bgm

afnemen van een verklaring van verbondenheid

Rijkswet op het Neder- landerschap

Bgm

medewerker GBA/BS

 

bekendmaking van de verkrijging/verlies van het nederlanderschap

Besluit- en Rijkswet op het Neder-

landerschap

Bgm

allround mede-werker burger- zaken

 

positief adviseren op verzoeken tot geslachtsnaamwijziging

Burgerlijk wetboek

Bgm

medewerker GBA/BS

Afwijzing en negatief advies voor am, kennis- geving aan Bgm

Reisdocumenten/rijbewijzen

Bevoegdheid

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden

wijziging/aanvul-

lingen aanbrengen in

paspoorten

Paspoortwet/

Paspoortuitvoerings-regeling Nederland (hierna:PUN)

Bgm

allround medewerker

burgerzaken, medewerker GBA/BS

 

afgeven van een postmachtiging

Paspoortwet/PUN/

Wegenverkeerswet

Bgm

applicatiebeheerder burgerzaken

 

in ontvangst nemen van zending reisdocumenten van Sdu

Paspoortwet /PUN

Bgm

op naam aangewezen medewerker

 

Informatieverstrekking aan de Rvig met als doel plaatsing op de signaleringslijst

Paspoortwet art 24 b

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

Verzoek aan de Rvig om opheffing van de signalering na meervoudige vermissing

Paspoortwet

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

Nemen van een beslissing om toch tot verstrekking van een reisdocument over te gaan ondanks signalering

Paspoortwet

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

Nemen van een besluit tot definitieve onttrekking van een reisdocument

Paspoortwet art 67, lid 1a, lid 1b, lid 1c, lid 1d, lid 1e, art 54 lid

Bgm

medewerker GBA/BS, allround medewerker burgerzaken

 

het in ontvangst nemen van een aanvraag van een reisdocument

PUN

BGM

allround medewerker burgerzaken, medewerker GBA/BS

 

Het uitreiken van een reisdocument

PUN

Bgm

allround medewerker burgerzaken, medewerker GBA/BS, medewerker KCC

 

verstrekken van inlichtingen en het doen van opgaven uit de RAAS

PUN

Bgm

allround mede- werker burgerzaken medewerker GBA/BS

 

een ingeleverd reisdocument vernietigen

PUN

Bgm

allround mede- werker burgerzaken medewerker GBA/BS, medewerker KCC

 

in ontvangst nemen van zending rijbewijzen van Sdu

Wegenverkeerswet

Bgm

op naam aangewezen medewerker

 

het in ontvangst nemen van een aanvraag van een rijbewijs

Wegenverkeerswet

Bgm

allround mede- werker burger- zaken, medewerker GBA/BS

 

Het uitreiken van een rijbewijs

Wegenverkeerswet

Bgm

allround mede- werker burger- zaken, medewerker GBA/BS, medewerker KCC

 

het ongeldig verklaren van een rijbewijs of categorieën van een rijbewijs

Wegenverkeerswet

Bgm

allround mede- werker burger- zaken, mede- werker GBA/BS

 

verstrekken van inlichtingen uit de rijbewijzenadministratie

Wegenverkeerswet

Bgm

allround mede- werker burgerza- ken, medewerker GBA/BS

 

een ingeleverd rijbewijs vernietigen

Wegenverkeerswet

Bgm

allround mede- werker burgerza- ken, medewer-ker GBA/BS, medewerker KCC

 

Verkiezingen

Bevoegdheid

Wettelijke

grondslag

Door

Aan

Bijzondere

voorwaarden

het doen van openbare

kennisgevingen

Kieswet

Bgm

allround medewerker

burgerzaken/medewer-

ker GBA/BS

 

het registreren van een kiezer in de GBA op diens verzoek

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

EU onderdanen

inrichten van stem- lokalen en in geval van nood personen aanwijzen ten dienste van het stembureau

Kieswet

B&W

allround medewerker burgezaken/medewer- ker GBA/BS

 

mededelingen doen uit het kiesregister

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

het in ontvangst nemen van documenten en verklaringen

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

het verzenden en uitreiken van nieuwe stempassen

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

beslissen op verzoek en verstrekken van kiezerspas en volmachtbewijs

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

het vervaardigen en actueel houden van het ROS

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

overbrengen processen-verbaal; overbrengen verzegelde pakken; overbrengen bepaalde stembiljet- ten naar cs

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

vernietigen van bescheiden

Kieswet

Bgm

allround medewerker burgerzaken/medewer- ker GBA/BS

 

Lijst met afkortingen:

Bgm = burgemeester

B&W = burgemeester en wethouders

GBA/BS = gemeentelijke basis administratie/burgerlijke stand

KCC = klant contact centrum

BRP = Basisregistratie Personen