Gemeente Grave - Aanwijzing toezichthouders

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend, dat zij,

 

gelet op het bepaalde in artikel 160 en 174 van de Gemeentewet;

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet;

de ‘’Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet’’;

artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen;

artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Grave;

artikel 34 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

 

hebben besloten medewerkers van de gemeenten Landerd en Uden aan te wijzen als toezichthouders ingevolge de:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Wet op de kansspelen;

Wet inzake luchtverontreiniging;

Wet bodembescherming;

Wet Geluidhinder;

Wet milieubeheer;

Wet ruimtelijke ordening;

Woningwet;

Bouwbesluit 2012;

Algemene plaatselijke verordening Grave;

Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel;

Brandbeveiligingsverordening Grave;

Bouwverordening Grave.

 

Met dien verstande dat de aanwijzing uitsluitend geldt voor het toezicht binnen de gemeente Grave en voor zover dit binnen hun taakveld valt.

 

Dit aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 25 september 2017.

Naar boven