Bestemmingsplan “Jan Matthijssenlaan” vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. De gemeenteraad van Brielle heeft bij besluit van 26 september 2017 het bestemmingsplan “Jan Matthijssenlaan” vastgesteld. Tevens is op 26 september 2017 het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Het bestemmingsplan is vanaf 6 oktober 2017 raadpleegbaar bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 tot 12:30 uur), aan het Slagveld 36. Het bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Voorgenomen ontwikkeling

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Jan Matthijssenlaan 7 te Brielle. Met dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van maximaal 36 appartementen in de voormalige Rijks-hbs, 1 vrijstaande woning aan de Prinses Beatrixlaan en maximaal 25 grondgebonden woningen ten oosten van het voormalige schoolgebouw mogelijk gemaakt.

 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de N218 de geluidbelasting op de grondgebonden woningen op het oostelijk gelegen bestemmingsvlak maximaal 51 dB bedraagt en derhalve de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting overschrijdt. Bronmaatregelen, zoals het verlagen van de rijsnelheid en het weren van vrachtwagens, zijn vanwege de aard van de weg niet mogelijk. Overdrachtsreducerende maatregelen, zoals het plaatsen van een geluidscherm langs de N218, zijn vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet wenselijk. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt evenwel niet overschreden, zodat een hogere waarde kan worden vastgesteld.

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van 6 weken van terinzagelegging (beroepstermijn van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van  17 november 2017. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven