Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 169781Overige besluiten van algemene strekkingBesluit beëindiging cameratoezicht Oude IJselstraat

 

Burgemeester van Amsterdam

Overwegende:

dat de gemeenteraad van Amsterdam op 24 januari 2007 overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet aan de burgemeester van Amsterdam in artikel 2.24 (artikel 2.23A oud) van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bevoegdheid heeft verleend te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

dat de burgemeester gelet op bovengenoemde artikelen op 1 november 2016 heeft besloten tot het plaatsen van een camera in de Oude IJselstraat voor de periode van 9 november 2016 tot en met 31 december 2017;

dat de burgemeester de (verstoringen van de) openbare orde in de Oude IJselstraat permanent heeft gevolgd;

dat uit de registraties van politie blijkt dat de veiligheidssituatie zich hersteld heeft (van 21 openbare orde incidenten in 2016 naar 7 in 2017);

dat zich al geruime tijd geen ernstige geweldsincidenten in de Oude IJselstraat hebben voorgedaan;

dat de groep bewoners, die de overlast veroorzaakten in de Oude IJselstraat en er voor zorgden dat medebewoners zich niet meer veilig voelden in hun leefomgeving, niet meer in de Oude IJselstraat woonachtig zijn;

dat inmiddels uit een buurtonderzoek, gehouden op 22 augustus 2017, blijkt dat de bewoners zich (weer) veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Alle geïnterviewde bewoners gaven tijdens de ronde in de buurt aan het portiek van de woning waar zij overlast ervaarden niet langer meer te vermijden. Ook zou er volgens bewoners geen sprake meer zijn van bedreigingen, intimiderend gedrag of lastig gevallen worden in de buurt;

dat er gedurende de periode van tien maanden dat het cameratoezicht nu actief is, slechts 15 incidenten zijn waargenomen middels de camera’s;

dat het inzetten van cameratoezicht in aanvulling op de overige maatregelen derhalve niet langer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde;

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.24 APV;

Brengt ter algemene kennis dat hij op 25 september 2017 heeft besloten:

  • 1.

    Het cameratoezicht in de Oude IJselstraat met ingang van 1 oktober 2017 te beëindigen;

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en in werking treedt op 1 oktober 2017.

De burgemeester van Amsterdam voornoemd,

mr. E.E. van der Laan

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.