Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 165156Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit cameratoezicht kermis Weert 2017

De burgemeester van Weert;

 

Gelet op het bepaalde artikel 151c Gemeentewet;

 

Gelet op het besluit van ge gemeenteraad van Weert op 2 november 2011 waarbij hem de bevoegdheid is verleend om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te stellen op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie gerechtvaardigd is;

 

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van 28 augustus 2017 om in te stemmen met inzet van cameratoezicht bij de stadskermis Weert 2017.

 

Besluit:

 • I.

  In het belang van de openbare orde, waaronder mede wordt begrepen de algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving alsook het informeren en aansturen van de hulpdiensten in geval van calamiteiten, over te gaan tot inzet van cameratoezicht bij gelegenheid van Stadskermis Weert 2017, uit te voeren conform bijbehorend Veiligheidsplan Evenementenorganisatie.

 • II.

  Aan te wijzen als het gebied waarbinnen het op basis van I. bedoelde cameratoezicht wordt toegepast, het gebied van het centrum van Weert als aangegeven op bijgaand overzichtskaartje (bijlage 1).

 • III.

  Dat er onder I. en II. bedoelde cameratoezicht plaatsvindt:

  van vrijdag 22 september tot en met woensdag 27 september telkens van 15.00 uur tot 5.00 uur. De bodycams worden op zaterdag 23 en zondag 24 september telkens van 15.00 tot 23.00 uur ingezet.

  Indien noodzakelijk, wordt het cameratoezicht voortgezet tot afschalen vanuit openbare orde en veiligheid mogelijk is.

 • IV.

  Dat tijdens het onder III. bedoelde tijdsvenster, de beelden vanuit het actiecentrum worden gemonitord en beoordeeld en noodzakelijke opvolgacties worden aangestuurd.

 • V.

  Dat de vastgestelde beelden worden verwerkt zoals bepaald in artikel 151c van de gemeentewet en na ten hoogste vier werken worden vernietigd tenzij er concrete aanleiding bestaat dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na de bekendmaking in het digitale Gemeenteblad met aankondiging op de gemeentelijke website en in het weekblad 1Weert met ter inzagelegging op het stadhuis. Inwoners binnen het cameragebied worden ook per brief geïnformeerd.

   

Weert, 18 september 2017.

A.A.M.M. Heijmans

Burgemeester

Bijlagen 1. Overzichtskaartje gebiedsaanwijzing cameratoezicht Stadskermis Weert 2017.

 

 

 

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan de burgemeester. Adresgegevens:

Postbus 950

6000 AZ Weert

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes werken na de datum an bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • >

  Uw naam, adres, datum en handtekening ;

 • >

  Een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);

 • >

  De reden waarom u bezwaar maakt.

 

Spoed

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te kunnen stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

 • -

  Met een brief:

  Stuur uw verzoekschrift naar:

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond

  Sector bestuursrecht

  Postbus 950

  6040 AZ Roermond

   

 • -

  Digitaal:

  Via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

  Hiervoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.