Uitgebreide voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een voormalig kerkgebouw, Oostgraftdijk 45, Oost-Graftdijk

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1487MC45

Uitgebreide voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Oostgraftdijk 45 Oost-Graftdijk: het verbouwen van een voormalig kerkgebouw.

Datum einde beroepstermijn: 2 november 2017

 

Beroep

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen dit besluit schriftelijk en gemoti­veerd beroep indie­nen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beroepstermijn van zes weken vangt aan de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een eventueel beroep dient uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde beroepstermijn te zijn ingediend

Naar boven