Gemeente Baarn - Beleidsregels publieke laadpalen gemeente Baarn

 

 • 1.

  Achtergrond

Gemeente Baarn wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame gemeente zijn. Daarom wil de gemeente elektrisch rijden stimuleren door het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Voor het realiseren van laadpalen in de openbare ruimte is gemeente Baarn de samenwerking aangegaan met MRA Elektrisch (MRA-E). Deze organisatie is een gezamenlijke aanbesteding gestart voor aanschaf, plaatsing en onderhoud en beheer van laadpalen voor gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

 

 • 2.

  Begripsbepaling

 

Elektrische auto

Een personen- of bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 en nader bepaald in de Regeling auto en die is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en die geheel of gedeeltelijk – met een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km - door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten de auto. Dit kan een volledig elektrisch aangedreven auto zijn of een hybride auto. Een hybride auto maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor als een elektrische motor.

 

Indiener:

Een natuurlijk persoon, bedrijf of organisatie die beschikt over een elektrische auto en die een verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal heeft ingediend via de portal van MRA-E voor een oplaadlocatie in de openbare ruimte.

 

Verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal:

Een door de indiener ingediend verzoek, welke dient te voldoen aan door het college te bepalen voorwaarden, tot plaatsing van een laadpaal.

 

Gebruiker:

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over een elektrische auto en een laadpas, die op een oplaadlocatie zijn of haar elektrische auto wil opladen.

 

Laadpaal:

Openbare voorziening, inclusief alle daarbij horende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten (een laadpaal met een dubbele laadvoorziening heeft twee oplaadpunten); de benodigde laadbekabeling maakt geen deel uit van de laadpaal.

 

Oplaadlocatie:

Locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of twee parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn.

 

Oplaadpunt:

Een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn of haar voertuig van stroom kan voorzien.

 

 • 3.

  Doel

Deze beleidsregels zijn bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken tot plaatsing van publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte op het grondgebied van de gemeente Baarn.

 

 • 4.

  Verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal, procedure en toetsingscriteria

 

Verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal

 • -

  Via het formulier op de hiervoor speciaal door MRA-E ingerichte  portal kan een verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal worden ingediend.

 

Procedure

 • -

  De gemeente toetst het verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal op volledigheid en of wordt voldaan aan de criteria om in aanmerking te komen voor een laadpaal;

 • -

  De gemeente selecteert op basis van deze beleidsregels de valide verzoeken en bepaalt de volgorde van honorering van de verzoeken;

 • -

  De gemeente selecteert locaties waarbij gestreefd wordt naar plaatsing van de oplaadlocatie binnen 25 meter van het laagspanningsnet;

 • -

  De gemeente doorloopt de gebruikelijke procedure voor een verkeersbesluit voor het reserveren van parkeervakken voor de geselecteerde locaties;

 • -

  De gemeente deelt een overzicht met de geselecteerde oplaadlocaties met MRA-E;

 • -

  Door de opdrachtnemer van de aanbesteding van MRA-E wordt de opdracht verder voorbereid en uitgevoerd;

 • -

  Bebording van de oplaadlocatie vindt door de gemeente plaats;

 • -

  Vanwege veranderende regelgeving of doordat zich mogelijkheden voordoen om de doorlooptijden en/of efficiëntie van het proces kan worden gerealiseerd kan van bovengenoemde procedure worden afgeweken.

 

Toestingscriteria

 • -

  De gemeente werkt niet mee aan verzoeken anders dan via de portal van MRA-E ingediend;

 • -

  De indiener dient te beschikken over een elektrische auto zoals beschreven in de begripsbepaling en dient dit aan te tonen door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst.

 • -

  De indiener woont of werkt minimaal 18 uur per week aantoonbaar in de gemeente Baarn;

 • -

  De indiener beschikt niet over eigen terrein (ondertekent hiervoor een verklaring). Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement;

 • -

  De indiener beschikt over een parkeervergunning (indien van toepassing) in het betreffende vergunningsgebied of komt hiervoor in aanmerking;

 • -

  Er wordt alleen medewerking verleend als er geen openbaar oplaadpunt aanwezig of in procedure is in een straal van 300 meter loopafstand. Bij een bezettingsgraad van >50% (gemiddeld over 24 uur) kan hiervan worden afgeweken;

 • -

  Als er meerdere afgewezen verzoeken in een buurt zijn, kan dit een overweging zijn om een oplaadlocatie in deze buurt voor te stellen aan MRA-E. Dit kan bijvoorbeeld bij meerdere verzoeken waarvan de elektrische auto niet voldoet aan het minimale elektrische bereik van 45 km.

 • -

  Indien verzoeken niet op korte termijn kunnen worden ingewilligd en er een wachtlijst ontstaat, worden verzoeken ingewilligd op volgorde van prioriteit:

  • 1.

   Een volledig elektrische auto krijgt voorrang op een hybride auto;

  • 2.

   Een locatie waar nog geen oplaadpunt is, krijgt voorrang op een locatie waar al wel openbaar geladen kan worden binnen een loopafstand van 600 meter;

  • 3.

   Een locatie waar meerdere verzoeken voorliggen krijgt voorrang op een enkel verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal.

 • -

  Indien er geen verschil is in prioriteit, worden verzoeken ingewilligd op volgorde van indieningsdatum. Als nog geen verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal via de portal van MRA-E kan worden ingediend, houdt de gemeente een lijst bij van potentiele indieners die zich bij de gemeente melden. Als de portal (weer) geopend is, wordt bij het honoreren van verzoeken via de portal rekening gehouden met de volgorde waarin indieners zich eerder bij de gemeente hebben gemeld.

 

 • 5

  Openbaar

De openbare oplaadpunten kunnen worden gebruikt en zijn openbaar toegankelijk voor elektrische auto’s. Om te kunnen beoordelen of het een elektrische auto betreft, in verband met handhaving, moet de stekker aangesloten zijn aan het oplaadpunt.

 

 • 6.

  Maximum aantal oplaadpunten

Per elektrische auto kan maximaal één verzoek tot het plaatsen van een publieke laadpaal worden ingediend in combinatie met het adres van de indiener.

 

 • 7.

  Dubbele laadvoorziening

Een oplaadlocatie moet voorzien zijn van een dubbele laadvoorziening. Hiermee kunnen twee elektrische auto’s gelijktijdig worden opgeladen. Per oplaadlocatie wijst de gemeente twee parkeerplaatsen aan voor het laden van elektrische auto’s. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen, bijvoorbeeld omdat er een hoge parkeerdruk is in het betreffende gebied.

 

 • 8.

  Locatiebepaling

 • -

  De oplaadlocatie wordt in de directe nabijheid van het perceel of woning van de indiener gepland. Om het gebruik te bevorderen moet de locatie herkenbaar, zichtbaar en bruikbaar zijn voor een grote doelgroep. In volgorde van prioriteit:

  • *

   bij een kruising van wegen;

  • *

   de eerste twee parkeerplaatsen in de rijrichting van de straat;

  • *

   nabij voorzieningen met een publieke functie als winkels, scholen, culturele instellingen etc.

 • -

  Voor een indiener die niet in de gemeente woont, maar er wel minimaal 18 uur binnen de gemeente werkzaam is, geldt eveneens dat de locatie van het oplaadpunt in de directe nabijheid van de werklocatie wordt gepland;

 • -

  Voor gebieden met een lage parkeerdruk geldt een maximum afstand tot de woning of het perceel van 150 meter loopafstand;

 • -

  Voor gebieden met een hoge parkeerdruk geldt een maximum loopafstand tot woning of perceel van 300 meter;

 • -

  Wanneer een oplaadlocatie veelvuldig wordt gebruikt kan de gemeente een extra oplaadlocatie plaatsen in de directe nabijheid;

 • -

  Bij overmatige parkeerdruk in de buurt van de indiener van het verzoek, wordt naar een andere locatie binnen 300 meter loopafstand gezocht. Parkeerdruk wordt bepaald aan de hand van observatie en ervaringen vanuit het gebied. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente van plaatsing afzien, bijvoorbeeld als een verkeersbesluit na bezwaar wordt herroepen. Voor gebieden waar een blauwe zone[1] geldt, is ook op parkeerplaatsen bij een laadpaal een parkeerschijf vereist.

 • -

  De plaats moet technisch mogelijk zijn (aanwezigheid van kabels en leidingen).

 

 • 9.

  Aantal oplaadlocaties in de gemeente Baarn

Er geldt vooralsnog geen maximum. Het aantal is afhankelijk van het aantal ingediende verzoeken die aan de voorwaarden voldoen, het door MRA-E toegekende aantal laadpalen en het beschikbare budget. Het college kan hier in de toekomst van afwijken.

 

 • 10.

  Realisatie

Bij de realisatie is de technische haalbaarheid getoetst. De gebruikelijke procedure bij verkeersbesluiten wordt gevolgd.

 

 • 11.

  Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking de dag na publicatie.

 

 • 12.

  Communicatie

Voorafgaand aan de procedure met het verkeersbesluit worden omwonenden in de directe omgeving door middel van een bewonersbrief geïnformeerd.

 

Baarn, 5 juni 2016

burgemeester en wethouders van Baarn,

 

   

secretaris burgemeester

 

[1] Indien in de toekomst betaald parkeren wordt ingevoerd, geldt dat er ook voor parkeerplaatsen bij een laadpaal

Naar boven