Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom 2017

Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het cultuurbeleid in Bergen op Zoom;

 

Gelet op artikel 3, eerste lid, artikel 4, artikel 7, artikel 8 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling cultuur Bergen op Zoom 2017

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Cultuur: het culturele leven in al zijn uitingen en vormen aan te duiden, waaronder kunst en culturele evenementen.

Beleidsregels: Beleidsregels cultuur 2017, vastgesteld 20 december 2016.

Culturele Infrastructuur: Professionele stichtingen/verenigingen (zijnde niet-vrijwilligersorganisaties) met een culturele doelstelling, blijkend uit de statuten, gevestigd en actief in de gemeente Bergen op Zoom, die gezamenlijk de culturele basisinfrastructuur vormen.

 

Artikel 1.2 Doel

Het verlenen van subsidies volgens deze regeling heeft tot doel de aantrekkingskracht van de gemeente behouden en vergroten voor inwoners en bezoekers. Bij het bepalen van de cultuursubsidie stellen we ons steeds de vraag: hoe en in hoeverre draagt de culturele activiteit bij aan de doelstellingen zoals nader omschreven in de Beleidsregels 2017.

 

Artikel 1.3 Doelgroep

De aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid en is stichting of vereniging zonder winstoogmerk; een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is in elk geval ingeschreven in het verenigingsregister van een Kamer van Koophandel.

 

Hoofdstuk 2: Basissubsidie Kunst en Cultuur

Artikel 2.1 Recht op Basissubsidie

- In aanmerking voor een jaarlijkse basissubsidie komen stichtingen/verenigingen gevestigd en actief in de gemeente Bergen op Zoom, met een culturele doelstelling (blijkend uit de statuten), die minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag en die vallen binnen de volgende categorieën:

• Podiumkunsten

• Erfgoed (immaterieel)

• Media, Letteren en Beeldende kunst

- De stichting/vereniging moet voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Beleidsregels 2017;

- De basissubsidie per vereniging bestaat uit een vast bedrag van €50,- per lid, met een maximum van €2.500,- per vereniging per jaar. (peildatum 1 juni van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

- Indien er geen sprake kan zijn van een ledenaantal, bedraagt de subsidie €50,- per vrijwilliger die aantoonbaar regulier actief bijdraagt aan de (artistieke) invulling van de verplichte openbare activiteiten, met een maximum van €2.500 per stichting per jaar.

 

Artikel 2.2 Aanvraag

- Een aanvraag voor de jaarlijkse basissubsidie dient vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak digitaal bij het college te worden ingediend. Eventuele verlening en directe vaststelling geldt dan voor de gehele resterende raadsperiode.

- Bij veranderingen in het ledenaantal, die leiden tot wijzigingen in het subsidiebedrag, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden in de daarvoor aangegeven periode.

 

Hoofdstuk 3: Subsidie Culturele Infrastructuur

Artikel 3.1 Recht op subsidie Culturele Infrastructuur

- Professionele stichtingen/verenigingen (zijnde niet-vrijwilligersorganisaties) met een culturele doelstelling, blijkend uit de statuten, gevestigd en actief in de gemeente Bergen op Zoom, die gezamenlijk de culturele basisinfrastructuur vormen.

- Deze stichtingen/verenigingen komen niet in aanmerking voor de jaarlijkse basissubsidie zoals omschreven in Hoofdstuk 2.

- De stichting/vereniging moet voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Beleidsregels 2017.

 

Artikel 3.2 Aanvraag

- Een aanvraag voor de jaarlijkse subsidie dient vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidie-tijdvak digitaal bij het college te worden ingediend.

 

Hoofdstuk 4: Subsidie Culturele Activiteiten

Artikel 4.1 Begripsbepalingen

Culturele Activiteit: Een activiteit binnen een van de volgende disciplines:

- Muziek

- Dans

- Zang

- Theater

- Media

- Beeldende kunst

 

Artikel 4.2 Recht op Subsidie Culturele Activiteiten

- Stichtingen of verenigingen met een culturele doelstelling, die actief zijn in de gemeente Bergen op Zoom, kunnen voor een subsidie culturele activiteiten in aanmerking komen ten behoeve van het realiseren van een culturele activiteit;

- Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijk doelstellingen en gestelde criteria, zoals uitgewerkt in de Beleidsregels 2017;

- Indien een van de andere subsidievormen is toegekend, dient de activiteit waarvoor Subsidie Culturele Activiteiten wordt aangevraagd, buiten de reeds gesubsidieerde activiteiten te vallen;

 

Artikel 4.3 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor Subsidie Culturele Activiteiten kan het gehele jaar door, digitaal ingediend worden, minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteit.

 

Artikel 5 Slotbepalingen en overgangsbepalingen

1. Het college beslist op de aanvragen conform artikel 9, van de Algemene Subsidieverordening en de subsidieregeling cultuur;

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college;

3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt;

4. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt voor nieuwe subsidieaanvragen voor 2017 en verder;

5. Deze regeling kan worden aangehaald als: subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom 2017.

 

 

 

Vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 20 december, 2016.

Naar boven