Gemeenteblad van Oude IJsselstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oude IJsselstreekGemeenteblad 2017, 144532Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit cameratoezicht

 

 

Meidoornstraat te Ulft.

De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende:

  • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Oude IJsselstreek kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

  • dat uit de ontvangen informatie van de politie eenheid Oost Nederland en bewoners van de straat blijkt dat de dreiging voor het ontstaan van de verstoring van de openbare orde en de veiligheid aanwezig is;

  • dat de afstemming hieromtrent op 10, 11, 14 en 15 augustus 2017 heeft plaatsgevonden met de politie;

  • dat de openbare orde waaronder ook wordt begrepen de vrijheid en veiligheid van de bewoners van de Meidoornstraat te Ulft dient te worden gewaarborgd;

  • dat het niet mogelijk is om het gebied verder af te bakenen, omdat de vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat voor de omgeving van diverse en verspreide woningen in de Meidoornstraat;

  • dat de bewoners via een huis-aan-huis brief zijn geïnformeerd over het tijdelijk cameratoezicht;

  • dat de belangen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

  • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

  • dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente oude IJsselstreek;

BESLUIT:

vast te stellen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Meidoornstraat te Ulft;

Artikel 1

De Meidoornstraat te Ulft aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (zie bijgevoegde kaart)

Artikel 2

Dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3

Dat Bouwatch de opgenomen beelden bewaart en de politie en/of gemeente inseint indien er sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid of mogelijke strafbare feiten.

Artikel 4

De gemeente en/of de politie kan de beelden bekijken en de politie kan de beelden gebruiken bij een aangifte en/of strafrechtelijk onderzoek.

Artikel 5

Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

Artikel 6

Dat de opgenomen beelden ten hoogste vier weken worden bewaard.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 18 augustus 2017 en geldt tot en met 1 september 2017.

Artikel 8

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op de website www.oude-ijsselstreek.nl en het besluit te publiceren in de Oude IJsselstreek Vizier.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Meidoornstraat te Ulft’.

Gendringen, 15 augustus 2017

De heer O.E.T. van Dijk

burgemeester