Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 142528

Gepubliceerd op 15 augustus 2017 09:00

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Groningen;

 

Gelet op Algemene wet Bestuurswet, de Gemeentewet, de Ambtenarenwet en de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Groningen;

besluit:

 

vast te stellen de

 

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Groningen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Functie:

Het samenstel van taken en of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan een functiehouder.

Functiebeschrijving:

De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

Normbeschrijving:

De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

Lokale functiebeschrijving:

De volgens het format van HR21 lokaal aan het functieboek toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

Functieboek:

Het geheel van de voor de Gemeente Groningen van toepassing verklaarde normbeschrijvingen uit het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en lokale functiebeschrijvingen, zoals door het college vastgesteld en vastgelegd in het Functieboek gemeente Groningen

Functiehouder:

De ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Groningen (ARG)

Functiewaardering:

Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

Bestuurder:

De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Management:

Directie van één of meer organisatieonderdelen

Externe deskundige:

Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

Gecertificeerde gebruiker:

De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

Conversietabel:

De tabel die waarderingsscores van de normfuncties HR21 en de eventuele lokale functies omzet naar salarisschalen op lokaal niveau.

Indelingsteam

Een team samengesteld uit minimaal 3 gecertificeerde gebruikers.

Bezwarencommissie

De commissie als bedoeld in de ‘Verordening behandeling bezwaarschriften ARA' die is ingesteld ingevolge artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht en die zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden.

ARTIKEL 2: NIEUWE EN GEWIJZIGDE TAKEN

 • 1.

  Indien aan een functiehouder, door of namens het college, structureel nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het college na en met inachtneming van het advies van het indelingsteam de indeling in de functiebeschrijving.

 • 2.

  Een verzoek tot heroverweging van de indeling in de functiebeschrijving kan zowel van de hiërarchisch leidinggevende als van de functiehouder afkomstig zijn.

 • 3.

  Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 3 van toepassing. In het geval de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

ARTIKEL 3: VOORBEREIDING INDELINGSBESLUIT BIJ NIEUWE EN GEWIJZIGDE TAKEN

 • 1.

  Het indelingsteam, in samenspraak met het management, adviseert het college over de indeling van de functie in de functiebeschrijving.

 • 2.

  Het college maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (voornemen indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling.

 • 3.

  De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling in de functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt twee weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het college. Het college legt de zienswijze ter advisering voor aan het management.

 • 4.

  Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 3 maakt het college, indien van toepassing na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van het management, schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling en het salaris. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college. Het college zal zich laten adviseren door de bezwarencommissie.

ARTIKEL 4: SALARISGARANTIE

Indien de heroverweging zoals in artikel 2 genoemd, leidt tot een nieuwe indeling in een functiebeschrijving als gevolg waarvan het niveau van de functie lager wordt, dan is het bepaalde in artikel 3:5 lid 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Groningen van toepassing. Ook het eventueel aanwezige perspectief op de uitloopschaal, als bedoeld in artikel 6 van het Lokaal beloningsbeleid en zoals vastgesteld op 19 januari 2016, wordt gegarandeerd.

ARTIKEL 5: WIJZIGING FUNCTIEBOEK IN GEVAL VAN REORGANISATIE

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het college, door of namens de bestuurder bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure in artikel 6.

ARTIKEL 6: VASTSTELLEN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN BIJ WIJZIGING FUNCTIEBOEK

 • 1.

  De bestuurder selecteert (in samenspraak met het indelingsteam en het management ) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien in een incidenteel geval de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld en gewaardeerd volgens de procedure beschreven in artikel 7.

 • 2.

  De nieuw geselecteerde en/of lokale functiebeschrijving(en) wordt/worden door of namens het college voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

 • 3.

  De bestuurder stelt de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de nieuw geselecteerde en/of lokale functiebeschrijvingen. Artikel 25 lid 2 tot en met 6 en artikel 26 WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 of 3, legt de bestuurder de nieuw geselecteerde en/of lokale functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het college. Het college stelt de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

ARTIKEL 7: VASTSTELLING WAARDERINGEN VAN NIEUWE LOKALE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 • 1.

  In opdracht van het college worden door het indelingsteam aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode eventuele lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

 • 2.

  De waarderingsresultaten worden opgenomen in een advies functiewaardering aan het college. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

  • a.

   Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

  • b.

   De omzetting van de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen naar functionele schalen door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel.

 • 3.

  Het college stelt de waarderingen vast met inachtneming van het advies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. Het college stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

ARTIKEL 8: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het college in overleg met het Georganiseerde Overleg voor zover het niet gaat om individuele gevallen.

 • 3.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Groningen’, treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat sprake is van een gefaseerde invoering waarbij tijdelijk de Aanpak Invoering van HR21 ook nog blijft gelden, als volgt:

  • a.

   de voorbereiding en de totstandkoming van de definitieve indelingsbesluiten vindt plaats met toepassing van de Aanpak Invoering van HR21;

  • b.

   de indeling in de normfuncties van de functiehouders – uitmondend in een definitief indelingsbesluit – geschiedt gefaseerd, dat wil zeggen per organisatieonderdeel, met toepassing van de Aanpak Invoering van HR21;

  • c.

   deze regeling wordt op de functiehouder van toepassing nadat het definitieve indelingsbesluit ten aanzien van diens functie aan hem is bekendgemaakt;

  • d.

   zodra bij een organisatieonderdeel voor alle functies definitieve indelingsbesluiten zijn genomen en bekendgemaakt zijn aan de functiehouder, wordt de Aanpak Invoering van HR21 niet meer toegepast op functiehouders van dat organisatieonderdeel, voor hen geldt dan alleen nog deze regeling;

  • e.

   zodra bij alle organisatieonderdelen de definitieve indelingsbesluiten zijn genomen en bekendgemaakt aan de functiehouders, wordt de Aanpak Invoering van HR21 niet meer toegepast op functiehouders van de gemeente Groningen, voor hen geldt dan alleen nog deze regeling;

  • f.

   met inachtneming van het onder e) bepaalde zal het college te zijner tijd een besluit nemen ten aanzien van de intrekking van Het Reglement Functiewaardering 1999 en de Aanpak Invoering van HR21.

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 6 juni 2017, nr. 3a.

De burgemeester,

Peter den Oudsten

De secretaris,

Peter Teesink


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl