Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2017, 141286Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit Verkeersregeling Kloosterlaan (algemene gehandicaptenparkeerplaats)

 

Gemeenteblad III, 20 17 , nr. 71 (zaak 410728 )

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen ;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens in de Kloosterlaan in verband met parkeergelegenheid voor mensen die slecht ter been zijn of anderszins en daarom gebruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart. Rondom het westelijk deel van de Kloosterlaan wonen veel senioren waardoor relatief meer mensen uit de doelgroep gebruik willen maken van een gereserveerde parkeerplaats. Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is daarom een gepaste maatregel. Het betreffende parkeervak is een voormalige gehandicaptenparkeerplaats op kenteken die nu wordt aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Bovengenoemde maatregel zal noch op de Kloosterlaan, noch op één van de aangrenzende straten, leiden tot een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen, als genoemd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer.

Bovengenoemde maatregel zal noch op de Kloosterlaan, noch op één van de aangrenzende straten, leiden tot een formele reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De korpschef politie is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en adviseert positief op de voorgestelde maatregel.

De Kloosterlaan is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer, laatstelijk in het bevoegdhedenregister 2014 (besluit van 22 april 2014).

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten ;

1.Door het plaatsen van bord E6 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bijlage 1 op de parkeerstrook Kloosterlaan t.h.v. het voetpad tussen huisnummers 109 en 117, een parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het motor- of gehandicaptenvoertuig dat door of ten behoeve van het vervoer van gehandicapten wordt gebruikt en daarmee het parkeren voor andere voertuigen op dit parkeervak te verbieden.

Hilversum, 31 juli 2017,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen:

De portefeuillehouder verkeer,

F.G.J. Voorink

Dit ontwerpbesluit met eventuele bijlagen wordt op 17 augustus 2017, overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014, bekend gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl onderdeel Gemeenteblad, en is gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Ter informatie is een gelijkluidend exemplaar in te zien op de website www.hilversum.nl/verkeersbesluiten van de gemeente Hilversum. Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

Vr17/71 zaak 410728