RECTIFICATIE van bekendmaking 17 juli 2017gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en omgevingsvergunning Windpark

Deze rectificatie is noodzakelijk omdat na de eerdere bekendmaking op 17 juli 2017 (Staatscourant 17 juli 2017, nr. 41410) gebleken is dat abusievelijk enkele stukken niet ter inzage zijn gelegd met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de verleende omgevingsvergunning Windpark. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. De volgende stukken zijn abusievelijk niet ter inzage gelegd:

 • -

  Zienswijzennota 'Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord'

 • -

  Bijlage 1 behorende bij het raadsbesluit 'Lijst indieners zienswijzen en reacties'

 • -

  Bijlage 2 behorende bij het raadsbesluit 'Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan'

Derhalve vindt heden de bekendmaking opnieuw plaats.

Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en o mgevingsvergunning Windpark

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 juli 2017 heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord”

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.906-0301

Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders op 11 juli 2017 de omgevingsvergunning (zaaknr. 195233203) voor realisatie van het windpark verleend.

Beschrijving coördinatiebesluit

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beschrijving bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een windpark en een zonneveld, inclusief enkele bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting en opstelruimte, en is gesitueerd naast de Pleijweg (N325).

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld dat een onderdeel vormt van de toelichting van het bestemmingsplan. De uitkomst hiervan is tevens gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De uitkomsten van het milieueffectrapport leveren een lijnopstelling op bestaande uit vier windturbines ten noorden van de Pleijweg. De windturbines krijgen een ashoogte van maximaal 120 meter en een rotordiameter van eveneens maximaal 120 meter.

Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. is een aanvulling op het milieueffectrapport opgesteld en toegevoegd aan de stukken waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Beschrijving omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de vier windturbines met bijbehorende technische installaties te bouwen en de bijbehorende verhardingen en ontsluitingswegen te realiseren.

Besluitvorming

Bij vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten enkele wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan. Deze wijzigingen omvatten enkele aanpassingen in regels van het bestemmingsplan. Ook heeft aanpassing van de verbeelding plaatsgevonden, als gevolg van toevoeging van de dubbelbestemming "Landschappelijke waarde" op een deel van het plangebied. Daarnaast is ook de omgevingsvergunning op onderdelen ambtshalve aangepast.

Raadplegen stukken

Het bestemmingsplan, het MER, inclusief aanvulling en de omgevingsvergunning liggen met ingang van woensdag 2 augustus 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met dinsdag 12 september 2017) ter inzage op het stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem.

Het bestemmingsplan, het MER, inclusief aanvulling en de omgevingsvergunning zijn met ingang van woensdag 2 augustus 2017 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het bestemmingsplan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.906-0301 .

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/ .

De interactieve digitale verbeelding van de omgevingsvergunning is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.OGV912-0301 .

De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/ .

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning (gewijzigd) geldt dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp van de omgevingsvergunning;

 • Iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en/of de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning kan tegen deze wijzigingen beroep instellen;

 • Iedere belanghebbende die weliswaar geen ontvankelijke zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noortje Breij (T. 026 377 2481) of Anton Meijers (T. 026 377 3697) van de afdeling Ruimte.

Arnhem, 1 augustus 2017

Naar boven