Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 128190

Gepubliceerd op 24 juli 2017 09:00

Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget en verkoop vakantie-uren griffie gemeente Beemster 2017 (88e wijziging CAR UWO)

 

Deze regeling is aanvullend op paragraaf 5 (Individueel Keuzebudget) van Hoofdstuk 3 (Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) van de CAR UWO.

 

Ingevolge artikel 3:29 lid 2 CAR UWO kunnen de bestedingsdoelen zoals omschreven in artikel 3:29 lid 1 CAR UWO worden aangevuld.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft deze aanvullende regeling op 7 februari 2017 vastgesteld voor de (staf)medewerkers.

De bevoegdheid tot het vaststellen van een dergelijke aanvullende regeling voor de medewerker(s) van de griffie berust bij de werkgeverscommissie griffie en deze commissie wenst dezelfde aanvullende regeling te treffen voor de griffiemedewerker(s).

 

Deze regeling bevat tevens nadere uitvoeringsbepalingen over de verkoop vakantie-uren op grond van paragraaf 6 (Overige individuele keuzemogelijkheden) van Hoofdstuk 3, artikel 3:36 lid 3 van de CAR UWO.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Fiets:

  • -

   een rijwiel (nieuw of gebruikt);

  • -

   zonder elektrische hulpmotor; of

  • -

   met elektrische hulpmotor die trapondersteuning verleent; of

  • -

   een E-bike (meetrappen is mogelijk, maar niet verplicht).

 • 2.

  Individueel Keuzebudget: het budget zoals gedefinieerd in 3:27 lid 3 van de CAR UWO.

 • 3.

  Medewerker: de medewerker zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder a. van de CAR UWO.

 • 4.

  Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende jaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap.

 • 5.

  Woon- werkverkeer: de snelste route van het woonadres van de medewerker naar het adres van de werkplek/standplaats gemeten via de ANWB routeplanner.

 

Artikel 2 Lokale doelen Individueel Keuzebudget

In verband met het vervallen van:

 • -

  het Fietsplan personeel gemeente Beemster 2002 en

 • -

  de fiscale regeling vakbondscontributie personeel gemeente Beemster

voegt de werkgeverscommissie griffie de volgende doelen toe waarvoor het Individueel Keuzebudget (IKB) kan worden gebruikt:

 • 1.

  Fiets;

 • 2.

  Reiskosten woon- werkverkeer tot een maximum van 75 kilometer enkele reis;

 • 3.

  Vakbondscontributie.

 

Artikel 3 Fiets

 • 1.

  De medewerker mag éénmaal in de drie jaar de kosten van een fiets via de regeling IKB uitruilen tot een maximum bedrag van € 750,00.

 • 2.

  De medewerker schaft de fiets aan, betaalt deze zelf en doet in Youforce een aanvraag, waarbij hij de door hem gemaakte keuze aangeeft. De medewerker voegt de factuur en een betalingsbewijs toe.

 • 3.

  De fiets dient binnen het lopende kalenderjaar te worden verrekend.

 

Artikel 4 Reiskosten woon- werkverkeer

 • 1.

  De medewerker doet in Youforce een aanvraag voor de uitruil van de niet genoten fiscaal aftrekbare reiskosten woon- werkverkeer (kosten per kilometer ad. € 0,19).

 • 2.

  De reisafstand woon- werkverkeer wordt berekend tussen het woonadres en het adres van de werkplek/standplaats volgens de ANWB-routeplanner.

 • 3.

  De uitruil wordt berekend over maximaal het aantal door de Belastingdienst voor het jaar vastgestelde werkdagen bij een werkweek van 5 dagen 1.

 • 4.

  Bij volledige afwezigheid langer dan 4 weken (bijvoorbeeld bij ziekte) stopt de termijn waarover uitruil kan plaatsvinden.

 

Artikel 5 Vakbondscontributie

De medewerker doet in Youforce een aanvraag voor besteding van het IKB voor betaalde vakbondscontributie. De medewerker voegt de jaaropgave van de vakbond toe.

 

Artikel 6 Verkoop van vakantie-uren (3:36 CAR UWO)

 • 1.

  De werknemer kan jaarlijks, in Youforce, een verzoek indienen om maximaal 72 vakantie-uren (bij een fulltime dienstverband) te verkopen.

 • 2.

  Voor parttimers geldt dit naar rato van de uren van hun aanstelling.

 • 3.

  Alleen uren van het bovenwettelijk verlof kunnen worden verkocht.

 • 4.

  Verkoop vindt plaats op basis van het uurloon van de maand waarin de vakantie-uren worden verkocht.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan de voorzitter van de werkgevers-commissie, in afwijking van deze regeling nadere afspraken maken met de medewerker.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget en verkoop vakantie-uren griffie gemeente Beemster 2017.

 

Aldus vastgesteld op 13 februari 2017

De werkgeverscommissie griffie gemeente Beemster,

namens deze,

A.J.M. van Beek

voorzitter


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl