Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 123493Plannen | overigVoorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Weert

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij voornemens zijn onderstaand bestemmingsplan voor te bereiden. Ten aanzien van het voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het betreffende bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de plannen. In het huis-aan-huis-blad VIAWeert en via een officiële bekendmaking op de website www.overheid.nl (en ook te bekijken via weert.nl/bekendmakingen) zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe men kan reageren.

 

Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening, Weert

Het bestemmingsplan beoogt om in het westelijk deel van het plangebied Kampershoek-Noord 2010 een bedrijfskavel toe te laten met een totale omvang van circa 19 ha. In verband daarmee vervalt de verkeersbestemming ter plaatste van de weg die parallel aan de Ringbaan-Noord loopt en krijgt deze grond de bestemming bedrijventerrein.

 

Lozerweg en omgeving

Natuurontwikkeling met recreatief medegebruik op de bedrijfslocatie Lozerweg 118A.

 

Weert, 19 juli 2017