Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 122617Overige besluiten van algemene strekkingBeleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2017

 

De burgemeester van Amsterdam,

Gelet op de artikelen 3.15 derde lid, 2.47 eerste lid, 2.44 eerste lid en 5.6 tweede lid onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV);

Gelet op het feit dat van 18 t/m 22 oktober 2017 voor de 22ste keer het Amsterdam Dance Event (hierna: ADE) plaatsvindt;

Gelet op de brede behoefte aan ruimere openingstijden bij horecagelegenheden die deelnemen aan het ADE en de wens van Koninklijke Horeca Nederland, de stichting ADE en de Nachtburgemeester van Amsterdam, om gehoor te geven aan deze behoefte;

Mede gelet op het huidige coalitieakkoord waarin is aangegeven dat er voor de horeca “ruimte voor meer nachtvergunningen, meer ‘verlatertjes’, gecombineerd met een betere klachtenregistratie, betere handhaving én maatwerk per buurt” komt;

Overwegende dat:

 • het ADE een internationaal clubfestival is dat van bijzondere betekenis is voor de stad Amsterdam;

 • met de stichting ADE afspraken zijn gemaakt om het gehele evenement zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen;

 • er tijdens het ADE sprake is van een bijzondere omstandigheid van tijdelijke aard;

 • uit de proef met verruimde openingstijden tijdens het ADE 2014, 2015 en 2016 niet is gebleken dat deze verlengde openingstijden tot meer overlast en incidenten hebben geleid;

 • door de verlengde openingstijden, in combinatie met een venstertijd tussen 06.00 en 08.00 (waarin geen bezoekers meer worden toegelaten), de bezoekers meer gespreid naar huis kunnen gaan;

 • de eindtijd van 08.00 uur aansluit bij de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de start van het reguliere ochtendleven;

 • er met het verlenen van een collectieve ontheffing tevens een administratieve lastenverlichting wordt bereikt voor zowel de organisatoren als de vergunningverlener;

 • een ontheffing van de openingstijden niet ook een ontheffing van de geluidsvoorschriften is;

 • voor wat betreft het maximaal te produceren geluidsniveau binnen de horeca inrichtingen, de bepalingen uit het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ leidend zijn, dan wel de in de evenementenvergunning opgenomen geluidsnormen;

 • de periode 15 t/m 22 oktober 2017, onder andere in verband met het grote aantal feesten tijdens het ADE, door de lokale vijfhoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie, GHOR en brandweer) als “knelpuntenperiode” is aangewezen;

 • het daarom onwenselijk is om in deze periode evenementenvergunningen en (sluitingstijden- en geluids)ontheffingen te verlenen voor dance activiteiten die géén onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

Brengt ter algemene kennis dat hij, in overleg met de lokale vijfhoek, op 13 juli 2017

heeft besloten:

Collectieve ontheffing openingstijden voor de horeca tijdens ADE

 • I.

  dat een collectieve ontheffing van de openingstijden zal worden verleend aan horecabedrijven die door stichting ADE zijn aangemerkt als deelnemer aan het officiële festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event (ADE) 2017 en die voldoen aan de volgende voorwaarden;

  • a.

   het bedrijf beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een horecabedrijf;

  • b.

   het bedrijf komt voor op de lijst met deelnemers aan het officiële festivalprogramma, zoals die door stichting ADE wordt ingeleverd bij de gemeente;

  • c.

   de exploitant of een leidinggevende van het horecabedrijf is aanwezig geweest op een van de informatiebijeenkomsten voor clubpersoneel, die voorafgaand aan het ADE gezamenlijk worden georganiseerd door stichting ADE, Jellinek en de gemeente;

 • II.

  dat horecabedrijven die twee jaar achter elkaar tijdens het ADE een formele bestuurlijke waarschuwing of maatregel hebben gekregen voor een overtreding van de Nadere regels dance events in horeca of voor een overtreding van de Wet Milieubeheer met betrekking tot muziekgeluid, worden uitgesloten van de (volgende) collectieve ontheffing (hierin kan maatwerk worden toegepast afhankelijk van de aard van de overtreding);

 • III.

  dat horecabedrijven daarnaast kunnen worden uitgesloten van de ontheffing als daar andere gegronde redenen voor zijn;

 • IV.

  dat de collectieve ontheffing begin oktober zal worden verleend en geldt voor de horecabedrijven die, na toetsing aan bovengenoemde voorwaarden en bespreking in de lokale vijfhoek van 2 oktober 2017, op de definitieve lijst zijn geplaatst;

 • V.

  dat de ontheffing zal worden verleend tot 08.00 uur, waarbij tussen 06.00 en 08.00 uur een venstertijd geldt waarin er geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten;

 • VI.

  dat er geen collectieve ontheffing van de geluidsvoorschriftenzal worden verleend;

Overige bepalingen ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het ADE

 • I.

  dat voor de ADE-periode (18 t/m 22 oktober 2017) geen (individuele) ontheffingen van de openingstijden (zoals bedoeld in artikel 3.15 lid 3 APV) en geen ontheffingen van de geluidsvoorschriften (zoals bedoeld in artikel 5.6 tweede lid onder c APV) zullen worden verleend voor dance activiteiten in horecazaken die geen onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • II.

  dat alle activiteiten die onderdeel zijn van het ADE festivalprogramma worden beschouwd als ‘dance event’ en derhalve moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Amsterdams beleidskader dance events (vastgesteld 11 mei 2015) en in de Nadere regels dance events in horeca (vastgesteld 11 juli 2017);

 • III.

  dat in de ADE periode alleen evenementenvergunningen worden verleend aan dance events als deze onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • IV.

  dat de eindtijd voor evenementenvergunningen die worden verleend in het kader van het ADE, voor binnen-evenementen zal worden bepaald op uiterlijk 08.00 uur en voor buiten-evenementen op uiterlijk 23.00 uur.

De burgemeester van Amsterdam voornoemd,

mr. E.E. van der Laan