Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2017, 11799Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzing DAEB-diensten Het Gooisch Natuurreservaat

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Overwegende dat, vanuit de beleidsterreinen natuur en landschap, recreatie en cultuur(-historie) en daaruit voortvloeiende programma’s, in de gemeente Larennatuurbehoud, natuurbeheer en natuurontwikkeling, zorgvuldig omgaan met natuur en landschap, vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en eigenaarschap en het zichtbaar en beleefbaar maken van kwaliteiten op cultuurhistorisch gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd, zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd;

Overwegende dat steunverlening ten behoeve van voormelde activiteiten mogelijk in strijd kan zijn met Europese regels ten behoeve van staatssteun;

Overwegende dat, in gevolge artikel 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gezien de plaats die Diensten van Algemeen Economisch Belang in de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie innemen, ondernemingen die belast zijn met het beheer van dergelijke diensten onder de Europese mededingingsregelgeving vallen voor zover de toepassing daarvan de vervulling van de hun toevertrouwde bijzonder taak niet verhindert;

Gelet op artikel 160 Gemeentewet;

Gelet op het arrest van het Gerecht van 12 september 2013, zaak T-347/09;

Gelet op artikel 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Gelet op het besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU), betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (PbEU 2012, L 7);

Besluiten:

Artikel 1 – inhoud openbare dienstverplichting

Als Dienst van Algemeen Economisch belang worden aangewezen de volgende diensten:

Instandhouding en beheer van natuur en landschap, het natuurschoon, recreatieve voorzieningen en cultuurhistorische waarden in het Gooi en het behoud daarvan als natuurreservaat door middel van natuur- en landschapsbeheer, daaronder begrepen de verwerving, inrichting en onderhoud van gronden in het Gooi;

het bieden van gelegenheid aan het publiek om dat natuurschoon te beleven;

educatie en voorlichting op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie;

relatiebeheer voor behoud en versterking draagvlak voor natuur, landschap en cultuur.

Artikel 2 – betrokken onderneming, grondgebied en duur

Als betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied wordt aangewezen:

Stichting Gooisch Natuurreservaat, op het grondgebied van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren (Bussum-Naarden), Blaricum, Laren,Huizen en Eemnes

Deze aanwijzing eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3 – parameters voor berekening, de controle en de herziening van de compensatie

Als parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie worden aangewezen:

De in artikel 1 van de Overeenkomst met betrekking tot de Stichting Gooisch Natuurreservaat d.d. juni/juli 1992 (Participantenovereenkomst) weergegeven verdeelsleutel, zoals deze thans geldt of in de toekomst mocht komen te gelden, op basis waarvan de door de gemeente Laren verschuldigde bijdrage in het exploitatietekort van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (de participantenbijdrage) wordt bepaald.

Artikel 4 – regeling om terzake van eventuele overcompensatie

Overcompensatie wordt vermeden, doordat

de compensatie gebaseerd is op de betaling ingevolge de Participantenovereenkomst van een aandeel in het exploitatietekort dat jaarlijks bij de Stichting Gooisch Natuurreservaat ontstaat;

de mogelijkheid om egalisatiereserves te vormen ten laste van het exploitatieresultaat in artikel 1, lid 6 van de Participantenovereenkomst beperkt is tot een plafondbedrag van maximaal 10% van het jaarlijkse exploitatietekort;

de Stichting Gooisch Natuurreservaat een boekhoudkundige scheiding tussen de kosten en inkomsten uit de openbare dienstverplichtingen enerzijds en andere (markt)activiteiten anderzijds moet maken, waarbij alle kosten en opbrengsten op grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen inzake kostprijsadministratie worden toegerekend;

de Stichting Gooisch Natuurreservaat jaarlijks een verantwoording dient af te leggen, vergezeld van een mededeling van een accountant, waaruit dient te blijken dat het exploitatietekort waarin wordt bijgedragen niet is veroorzaakt door (een negatief saldo van opbrengsten en kosten uit) andere (markt)activiteiten;

in het geval de andere (markt)activiteiten toch een negatief exploitatiesaldo opleveren, de Stichting Gooisch Natuurreservaat aan de gemeente Laren zal terugbetalen een bedrag evenredig aan het aandeel van deze in laatstbedoeld saldo volgens de verdeelsleutel uit de Participantenovereenkomst.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad,

Aldus vastgesteld in de vergadering van hetBurgemeester en wethouders van de gemeente Laren van 10 januari 2017.

G.Kolhorn

Secretaris

 

E.J. Roest

 

Burgemeester

Bezwaar

Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen wij u naar de bijlage van deze brief. Hierin vindt u ook informatie over het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief bij het college van burgemeester en wethouders te zijn ingediend.