Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 108812Overige overheidsinformatieInstemmen met het beleidskader “1 Amsterdam Heel & Schoon”. (2017, NR. 158/444)

 

Nummer 158/444

 

Agendapunt 37

 

Datum besluit B&W 18 april 2017

 

Onderwerp

 

Instemmen met het beleidskader “1 Amsterdam Heel & Schoon”.

 

De gemeenteraad van Amsterdam

 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 18 april 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 444);

Gelet op:

 artikel 108 en artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet;

 artikel 169 lid 1 en 2 van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden: de heer Boomsma en mevrouw De Heer (Gemeenteblad afd. 1, nr. 632),

Besluit:

1.In te stemmen met het stadsbrede beleidskader 1Amsterdam Heel en Schoon, met als belangrijkste punten:

Deel I Strategie op beheer: streven de hele stad naar een verzorgd niveau te brengen en hanteren vijf principes van hoogwaardig beheer voor onderhoud en reiniging.

 • i.

  functionaliteit: het beheren van onze assets heeft als primair doel de functionaliteit van de openbare ruimte te waarborgen;

 • ii.

  duurzaamheid: we beheren de openbare ruimte voor de toekomst en we dragen bij aan de duurzaamheidsambities van Amsterdam;

 • iii.

  aantrekkelijkheid: we kiezen voor een gelijke stad. Overal in Amsterdam streven we ernaar de openbare ruimte op ambitieniveau ‘verzorgd’ te beheren en we pakken het achterstallig onderhoud aan;

 • iv.

  participatie: beheer biedt ruimte voor lokaal maatwerk en medebeheer;

 • v.

  kostenefficiency: bij het beheren van onze assets werken we volgens één stedelijk systeem en zoeken we naar een optimale balans tussen de kosten, prestaties en risico’s en gaan we de voorspelbaarheid hiervan verhogen.

Deel II Assetmanagement; de basis op orde voor hoogwaardig beheer.

 • i.

  de gemeente implementeert één kwaliteits-, monitorings- en inspectiesysteem voor onderhoud en reiniging, zodat kwaliteit, kosten, prestaties en risico´s beter vergelijkbaar worden en gestuurd kan worden op een optimale balans tussen deze aspecten;

 • ii.

  de gemeente streeft er naar ISO 55000 (Assetmanagement) gecertificeerd te zijn en voert daarvoor in 2017 een nulmeting uit.

  • 2.

   In te stemmen met de nieuwe begrotingsindicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Het zijn drie indicatoren voor de kwaliteit van de reiniging, de kwaliteit van de straten en pleinen en de kwaliteit voor het groen in de stad. De indicator presenteert het aantal gebieden (van de 22 gebieden) in Amsterdam dat beheerd wordt op streefniveau verzorgd, inzichtelijk gemaakt middels een visuele weergave van de kwaliteitsniveaus per gebied.

3.Kennis te nemen van de eerste analyse van de instandhoudingsbudgetten voor Verhardingen, Groen en Schoon op niveau verzorgd.

Met als belangrijkste punt dat de genormeerde instandhoudingsbudgetten om de verhardingen en het groen op niveau verzorgd te onderhouden € 93 miljoen en respectievelijk € 48 miljoen per jaar zijn. Dit is meer dan de huidige uitgave in 2016 aan het beheer van verhardingen en groen. Voor Schoon is er voldoende budget om de stad op niveau verzorgd schoon te houden.

4.Kennis te nemen van de adviezen van de stadsdelen en de wijze van verwerking daarvan en de antwoordbrief van het college.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 8 juni 2017.

 

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe