Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 103877Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit)

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 7 juni 2017 het bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit) vastgesteld. Met de vaststelling wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 augustus 2015 (zaaknr. 201502301/1/R6).

 

Bestemmingsplan

Bij hiervoor genoemde uitspraak is het op 18 december 2014 door de gemeenteraad van Amsterdam vastgestelde bestemmingsplan Amsterdam RAI (identificatienummer NL.IMRO.0363.K1005BPGST-VG02) gedeeltelijk vernietigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad daarbij opgedragen om voor het vernietigde planonderdeel met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen. Met het besluit van 7 juni 2017 wordt hieraan uitvoering gegeven. De partiële herziening heeft uitsluitend betrekking op het vernietigde onderdeel.

Het plangebied van het bestemmingsplan Amsterdam RAI dat wordt herzien, wordt globaal begrensd door aan de westzijde het Beatrixpark, aan de noordzijde de Wielingenstraat, aan de oostzijde het Europaplein en de Europaboulevard en aan de zuidzijde de A10.

Met de herziening wordt de oorspronkelijk beoogde mogelijkheid van het houden van evenementen en andere festivals hersteld, maar worden daaraan die beperkingen voorwaarden gesteld die nodig zijn met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit) ligt met bijbehorende stukken met ingang van 22 juni 2017 ter inzage op de hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

 

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

 

Het bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit) met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1504BPGST-VG01.

 

Beroep

Een belanghebbende kan met ingang van 23 juni 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 21 juni 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester