Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 99006Beschikkingen | afhandelingZoutelande, Smidsstraat 16 t/m 18 en Noordstraat 2 en 4, uitgebreide omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor voor het realiseren van een hotel aan de Smidsstraat 16 t/m 18 en Noordstraat 2 en 4 te Zoutelande en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing liggen van 21 juli t/m 31 augustus 2016 ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0099OVSmidsZld-VG01.. Van 21 juli t/m 31 augustus 2016 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. De omgevingsvergunning treedt in werking op 2 september 2016, tenzij bij de Rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning in werking nadat op dat verzoek is beslist. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233 of mail naar a.de.looff@veere.nl

 

Domburg, 20 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag